Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 22.decembrīNr. 861

protokols Nr. 24, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625
“Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apstiprināšanu”

Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada 18.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), pagarinot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim.

Lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, ievērojot lietderības principu, rīkojoties saimnieciski ar publiskās personas finanšu līdzekļiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā saskaņā ar Attīstības programmu, nepieciešams ar grozījumu veikt plānoto finansējumu izmaiņas galvenajiem attīstības prioritātes projektiem un sniegtu informāciju par projektu izpildi.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 5.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3.panta otro daļu, 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo, trešo daļu un Apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Pilsētsaimniecības un drošības komitejas, Tūrisma un kurortoloģijas komitejas, Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas, Transporta un mājokļu jautājumu komitejas un Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēdes 2020.gada 21.decembra atzinumu (Nr.1.2-28/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt Attīstības programmas 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” ar jaunu g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” Jūrmalas pilsētas domes kompetencē esošo rīcību izpildei, saskaņā ar 1.pielikumu.

1.2. aizstāt Attīstības programmas 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas “Investīciju plāns” Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2020.–2022.gadam ar jaunu Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2021.-2023.gadam, saskaņā ar 2.pielikumu.

2. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikuma Nr.2 1.pielikums PDF

Pielikuma Nr.2 2.pielikums PDF

Pielikuma Nr.2 3.pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF