Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 22.decembrīNr.24

Otrdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe Jānis Lediņš, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Ņikita Ņikiforovs, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Andris Čuda (piedalās attālināti)

Sēdē nepiedalās deputāti:

Irēna Kausiniece

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Sēde noris videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

2.

Par līguma slēgšanu ar Eiropas Investīciju banku

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanai

5.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai

6.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu

1. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu (lēmums Nr.859)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Izsakās:

U.Kronblūms izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 2.punktā vārdu “padomnieki” aizstāt ar vārdu “padomnieks”.

G.Grūba atbalsta U.Kronblūma priekšlikumu.

G.Truksnis izsakās, ka formulējums par to, ka domes priekšsēdētājam un viņa vietniekiem var būt padomnieki, lēmumā par pašvaldības institūciju darbinieku sarakstu apstiprināšanu ir iestrādāts jau sen. Uzskata, ka domes priekšsēdētāja padomnieks ir nepieciešams, nesot lielu pienesumu pašvaldības politikas veidošanā, un deputātu pārmetumi par to ir nepamatoti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par U.Kronblūma priekšlikumu (“par” – 6 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 8 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, G.Grūba (nebalso par 2.punktu), A.Ozoliņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu.

G.Grūba par balsošanas motīviem – lēmumu kopumā atbalsta, bet neatbalsta 2.punktu, jo uzskata, ka domē ir pietiekams darbinieku skaits un izveidots priekšsēdētāja birojs, kurā strādā profesionāli darbinieki.

U.Kronblūms par balsošanas motīviem – atbalsta sagatavoto lēmumu, jo tas satur jau iepriekš izteikto opozīcijas deputātu priekšlikumu par algu palielinājumu, bet neatbalsta tajā, ka domes priekšsēdētāja padomnieku skaits nav noteikts korekti pret atbilstoši puslīdz reālām vajadzībām.

2. Par līguma slēgšanu ar Eiropas Investīciju banku (lēmums Nr.860)

Ziņotājs:

G.Ose

Izsakās:

U.Kronblūms ir iepazinies ar lēmuma projektam informatīvi pievienoto pakalpojumu aprakstu un uzskata, ka bankai nav pilna priekštata par notiekošo Jūrmalā. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, pirms pandēmijas sākuma, pēdējos gados uzbūvētās viesnīcas viesus neizmitina. Atsevišķos gadījumos jau pirms pandēmijas sākuma, pašvaldība atbalstīja plānotu jau un jau uzceltu viesnīcu pārveidošanu par daudzdzīvokļu namiem. Tāpēc teikums, “pēdējo gadu laikā tūristu skaits nepārtraukti audzis, jo tiek būvētas jaunas viesnīcas” neatbilst patiesībai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), nolēma:

pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu ar Eiropas Investīciju banku.

U.Kronblūms par balsošanas motīviem – atbalsta lēmumu, tikai šajā izpētes stadijā. Neuzskata, ka vajadzētu būtiski palielināt parādsaistības, jo ir vēl daudz rezerves saprātīgi izlietojot līdzekļus, rūpīgi izsverot visus apstākļus, ja tiek atsavināti pašvaldības īpašumi, kas tiek mēģināts darīt par apzināti samazinātu cenu. Uzskata, ka vispār šai domei šādus papildu līdzekļus uzticēt nedrīkst.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.861)

Ziņotājs:

G.Ose ziņo, ka ir precizēts lēmuma projekta 2.pielikums, kurā ir precizēti projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izdevumi sadaļā, kas tiek līdzfinansēti no ES finansējuma, un šī pozīcija palielināta par 31292 EUR.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 14 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”.

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanai (lēmums Nr.862)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanai .

5. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai (lēmums Nr.863)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – , nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai.

6. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu (saistošie noteikumi Nr.41)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavots precizēts saistošo noteikumu projekts un tā pielikumi, kā arī ir nepieciešams veikt tehnisku kļūdu labojumu saistošo noteikumu tekstuālajā daļā precizējot “Atlikums gada beigās” summu uz 2 766 884 EUR.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Ozoliņš, M.Stulpiņš), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu.

U.Kronblūms par balsošanas motīviem - šo budžetu atbalsta tikai tāpēc, ka tur ir atalgojuma palielinājums darbiniekiem.

G.Grūba par balsošanas motīviem - atbalsta šo budžetu, bet neatbalsta tajā daļā, kas attiecas uz Jūrmalas meža zemes atsavināšanu, bet ir arī daudzas lietas, kas ir atbalstāmas, kā piemēram, algu palielinājums pedagogiem.

Sēde slēgta plkst.11.45

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2020.gada 23.decembrī


Lejupielāde: DOC un PDF