Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 12.novembrīNr.20

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.9.00

Sēde atklāta plkst.9.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Jānis Lediņš, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Ņikita Ņikiforovs, Aivars Ozoliņš, Andris Čuda

Sēdē nepiedalās deputāti:

Rolands Parasigs-Parasiņš

Sēdē piedalās:

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Darba kārtība:

1. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”

2. Par atbalsta sniegšanu aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem ārkārtējas situācijas laikā

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

1. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums” (nolikums Nr.44)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”.

2. Par atbalsta sniegšanu aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem ārkārtējas situācijas laikā (lēmums Nr.638)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalsta sniegšanu aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem ārkārtējas situācijas laikā.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”.

Sēde slēgta plkst.9.20

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2020.gada 12.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF