Stājas spēkā 14.11.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 12.novembrīNr. 29

protokols Nr. 20, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2020.gadam 120 191 363 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

97 073 811

euro

700

euro

kārtējā gada izdevumi

109 203 008

euro

1 838

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 129 197

euro

-1 138

euro

Finansēšana

12 129 197

euro

1 138

euro

Atlikums gada sākumā

17 188 315

euro

1 138

euro

Atlikums gada beigās

4 283 438

euro

Aizņēmumi

5 927 399

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 428 907

euro

 Pamatkapitāla palielinājums

1 274 172

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 2. un 3.pielikumu.

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” 10.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 10.novembra rīkojumu Nr.1.1-14/20-282 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.-9.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.2.4., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.-2022.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.7., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

2.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

2.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.16.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLSX

Pielikums Nr.2-4 XLSX

Pielikums Nr.5-9 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF