Stājas spēkā 22.02.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 20.februārīNr. 5

protokols Nr. 3, 29. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2020.gadam 118 039 422 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

96 298 009

euro

700

euro

kārtējā gada izdevumi

111 084 100

euro

1 791

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-14 786 091

euro

-1 091

euro

Finansēšana

14 786 091

euro

1 091

euro

Atlikums gada sākumā

17 188 315

euro

1 138

euro

Atlikums gada beigās

714 697

euro

47

euro

Aizņēmumi

4 551 260

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 423 834

euro

Pamatkapitāla palielinājums

814 953

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.6. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 79. un 141.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” tāmi Nr.01.1.7., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.6. Svītrot saistošo noteikumu 3.1.1.8.apakšpunktu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.5.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.2.5. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 80.pielikumu.

1.8. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1.3. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000543728, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.3.1.;”

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 61.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Nekustamā īpašuma būvniecība, atjaunošana un uzlabošana policijas vajadzībām” tāmi Nr.03.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 81. un 141.pielikumu.

1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.1., ar šo saistošo noteikumu 82.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.4. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 62.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.5., 7., 8. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8., 59., 60. un 62.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.-2022.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.7. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 57.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā)/ 2020.gada aktivitātes” tāmi Nr.04.1.9., ar šo saistošo noteikumu 83.pielikumu.

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” tāmi Nr.04.1.10., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Karte visiem” tāmi Nr.04.1.11., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča piekrastē” tāmi Nr.04.1.12., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

1.20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” tāmi Nr.04.1.13., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

1.21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” tāmi Nr.04.1.14., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

1.22. Svītrot saistošo noteikumu 3.3.1.17.apakšpunktu.

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.-2022.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.05.1.4., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

1.24. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.4.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.4.1.5. projekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020.gadā” tāmi Nr.05.1.5.”

1.25. Pievienot saistošo noteikumu 3.4.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020.gadā” tāmi Nr.05.1.5., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

1.26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.2.3.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iepriekšējo gadu pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.05.2.3., ar šo saistošo noteikumu 84.pielikumu.

1.27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

1.28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6., un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 85. un 142.pielikumu.

1.29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7., 4. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18., 58. un 141.pielikumu.

1.30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “SUNShINE paātrināšana” (Accelerate SUNShINE)” tāmi Nr.06.1.8., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

1.31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” tāmi Nr.06.1.9., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

1.32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.2.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”, vienotais reģistrācijas Nr.42803002568, programmas “Pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšana” tāmi Nr.06.2.1., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

1.33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

1.34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 23. un 65.pielikumu.

1.35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” tāmi Nr.07.1.4., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

1.36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3., 4., 10. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25., 58., 141. un 145.pielikumu.

1.37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 86. un 144.pielikumu.

1.38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veidu attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 87. un 145.pielikumu.

1.39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.10. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 88. un 141.pielikumu.

1.40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Bibliotēku ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 89. un 141.pielikumu.

1.41. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” tāmi Nr.08.1.12., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

1.42. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Integrācijas projektu īstenošana” tāmi Nr.08.2.1., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

1.43. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālā bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 90.pielikumu.

1.44. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 91.pielikumu.

1.45. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 92. un 146.pielikumu.

1.46. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 93.pielikumu.

1.47. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka” uzturēšana” tāmi Nr.08.5.2., ar šo saistošo noteikumu 94.pielikumu.

1.48. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles uzturēšana” tāmi Nr.08.5.3., ar šo saistošo noteikumu 95.pielikumu.

1.49. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.5.4., ar šo saistošo noteikumu 96.pielikumu.

1.50. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Sporta nama “Taurenītis” uzturēšana” tāmi Nr.08.5.5., ar šo saistošo noteikumu 97.pielikumu.

1.51. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.6.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Jūrmalas pludmales centra uzturēšana” tāmi Nr.08.5.6., ar šo saistošo noteikumu 98.pielikumu.

1.52. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 99.pielikumu.

1.53. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.2. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 100. un 147.pielikumu.

1.54. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” tāmi Nr.08.6.3., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

1.55. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm” tāmi Nr.09.1.4. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 101. un 143.pielikumu.

1.56. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 102. un 141.pielikumu.

1.57. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 103. un 141.pielikumu.

1.58. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 104. un 141.pielikumu.

1.59. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.1.11., ar šo saistošo noteikumu 105.pielikumu.

1.60. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tāmi Nr.09.1.12., ar šo saistošo noteikumu 106.pielikumu.

1.61. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.13., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

1.62. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tāmi Nr.09.1.14., ar šo saistošo noteikumu 107.pielikumu.

1.63. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.16.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” tāmi Nr.09.1.16., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

1.64. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.19. projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” tāmi Nr.09.1.19.”

1.65. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.19.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” tāmi Nr.09.1.19., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

1.66. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.20. projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.20.”

1.67. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.20.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.20., ar šo saistošo noteikumu 108.pielikumu.

1.68. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.21. projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.21.”

1.69. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.21.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.21., ar šo saistošo noteikumu 109.pielikumu.

1.70. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvā skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 110.pielikumu.

1.71. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.3.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvā skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, projekta “Nordplus jauniešu mobilitātes projekts” tāmi Nr.09.2.3., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

1.72. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 111.pielikumu.

1.73. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 112.pielikumu.

1.74. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Proti un dari” tāmi Nr.09.4.2., ar šo saistošo noteikumu 113.pielikumu.

1.75. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.3.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Take step a forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” tāmi Nr.09.4.3., ar šo saistošo noteikumu 114.pielikumu.

1.76. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 115.pielikumu.

1.77. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.5.3., ar šo saistošo noteikumu 116.pielikumu.

1.78. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 117.pielikumu.

1.79. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 118.pielikumu.

1.80. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.2.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.2., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

1.81. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 119.pielikumu.

1.82. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

1.83. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 120.pielikumu.

1.84. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skola, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 121.pielikumu.

1.85. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 122.pielikumu.

1.86. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta “Ja es būtu / If I were” tāmi Nr.09.11.3., ar šo saistošo noteikumu 149.pielikumu.

1.87. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.11.4., ar šo saistošo noteikumu 123.pielikumu.

1.88. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.11.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.11.5. projekta “Es esmu moderns skolotājs / I am modern teacher” tāmi Nr.09.1.20.”

1.89. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.11.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr. 90000051595, projekta “Es esmu moderns skolotājs / I am modern teacher” tāmi Nr.09.11.5., ar šo saistošo noteikumu 124.pielikumu.

1.90. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 125.pielikumu.

1.91. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

1.92. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

1.93. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.16.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

1.94. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.16.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.2., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

1.95. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.17.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

1.96. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

1.97. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.2., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

1.98. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

1.99. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

1.100. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.3.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Dalīsimies ar rotaļām” tāmi Nr.09.21.3., ar šo saistošo noteikumu 126.pielikumu.

1.101. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.4.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas ““Prevencija ir labāka nekā dziedināšana”, kā teica Hipokrāts” tāmi Nr.09.21.4., ar šo saistošo noteikumu 127.pielikumu.

1.102. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.22.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

1.103. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 128.pielikumu.

1.104. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.2.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.2., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

1.105. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.3.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” tāmi Nr.09.23.3., ar šo saistošo noteikumu 129.pielikumu.

1.106. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.4.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS - skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” tāmi Nr.09.23.4., ar šo saistošo noteikumu 130.pielikumu.

1.107. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.23.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.23.5. projekta “Mediji vieno un šķir” tāmi Nr.09.23.5.”

1.108. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.23.5.apakšpunkta Pumpuru vidusskola, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “Mediji vieno un šķir” tāmi Nr.09.23.5., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

1.109. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.1.apakšpunkta Sākumskola “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 131.pielikumu.

1.110. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 132.pielikumu.

1.111. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.26.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 133.pielikumu.

1.112. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.26.3.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.26.3., ar šo saistošo noteikumu 134.pielikumu.

1.113. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 135.pielikumu.

1.114. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 136.pielikumu.

1.115. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.28.2. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 137. un 148.pielikumu.

1.116. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 138.pielikumu.

1.117. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.2.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.2., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

1.118. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.29.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.29.4. projekta “Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” tāmi Nr.09.29.4.”

1.119. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.29.4.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, projekta “Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” tāmi Nr.09.29.4., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

1.120. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.29.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.29.5. projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtība iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” tāmi Nr.09.29.5.”

1.121. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.29.5.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtība iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” tāmi Nr.09.29.5., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu.

1.122. Svītrot saistošo noteikumu 3.8.30.apakšpunktu.

1.123. Izteikt saistošo noteikumu 3.9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.9.1. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.9.1.1. programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1.”

1.124. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 139. un 141.pielikumu.

1.125. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.9.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.9.1.2. projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” tāmi Nr.10.1.2.”

1.126. Pievienot saistošo noteikumu 3.9.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” tāmi Nr.10.1.2., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu.

1.127. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu.

1.128. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējie citur nekvalificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 52. un 64.pielikumu.

1.129. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” tāmi Nr.10.2.9., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu.

1.130. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” tāmi Nr.10.2.10., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu.

1.131. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

1.132. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu.

1.133. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.6.2.apakšpunkta Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Iepriekšējo gadu pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.10.6.2., ar šo saistošo noteikumu 140.pielikumu.

1.134. Izteikt saistošo noteikumu 4.-7., 9.-11., 13.-14., 16.-17., 19., 21.-25. un 28.-33.pielikumu nosaukumu šādā redakcijā:

“2020.gada budžeta atšifrējums pa programmām”

1.135. Izteikt saistošo noteikumu 8., 12., 15., 18., un 26.-27.pielikumu nosaukumu šādā redakcijā:

“2020.gada budžeta atšifrējums pa programmām un budžeta veidiem”

1.136. Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

1.137. “8. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2020.gadā 6 904 301 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 20.pielikumu.”

1.138. Aizstāt saistošo noteikumu 8.punkta 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu.

1.139. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 469 789 euro;

21.4.9.9. 11 701 euro;

03.110.7230 200 euro;

04.730.7230 842 272 euro;

05.100.7230 19 033 euro;

06.600.7230 11 223 euro;

08.220.7230 35 892 euro

08.400.7230 278 euro

09.210.7230 223 861 euro;

09.510.7230 7 358 euro;

10.120.7230 4 050 euro;

Atlikums gada beigās 337 323 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” 10.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 16.janvāra, 17.janvāra, 22.janvāra, 23.janvāra, 29.janvāra un 4.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/20-12, Nr.1.1-14/20-15, Nr.1.1-14/20-26, Nr.1.1-14/20-29, Nr.1.1-14/20-42 un Nr.1.1-14/20-47 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 66.-78.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu.

2.2. Pievienot saistošo noteikumu 3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000543728, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.3.1., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-65, 79-149 XLSX

Pielikums Nr.66-78 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF