Stājas spēkā 27.06.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 18.jūnijāNr. 17

protokols Nr. 8, 33. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2020.gadam 118 653 208 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

96 952 501

euro

700

euro

kārtējā gada izdevumi

111 258 288

euro

1 791

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-14 305 787

euro

-1 091

euro

Finansēšana

14 305 787

euro

1 091

euro

Atlikums gada sākumā

17 188 315

euro

1 138

euro

Atlikums gada beigās

648 107

euro

47

euro

Aizņēmumi

4 510 554

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 428 907

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 316 068

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.5., 6., 7. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4., 32., 8. un 9.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.-2022.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.7. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 7.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 29.pielikumu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 10.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi” tāmi Nr.09.1.5. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 24.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 24.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 23.pielikumu.

1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.17., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi” 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” 31.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” tāmi Nr.10.2.10., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

1.17. Izteikt saistošo noteikuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Apstiprināt 2020.gadā Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, Sociālās aprūpes nodaļā, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā vienas dienas uzturēšanās pašizmaksu saskaņā ar 34.pielikumu.”.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 5.punkta 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 8.punkta 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” 10.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 28.maija, 4.jūnija un 8.jūnija rīkojumiem Nr.1.1-14/20-152, Nr.1.1-14/20-158 un Nr.1.1-14/20-160 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 11.-16.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 16.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

3. Ar šo saistošo noteikumu 1.14., 1.17. un 1.18.apakšpunktā veiktās izmaiņas stājas spēkā pēc Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” stāšanās spēkā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-10, 17-23 XLSX

Pielikums Nr.11-16 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF