Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 03.08.2020. Stājas spēkā 04.08.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

2020.gada 23.jūlijāNr. 19

protokols Nr. 10, 22. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73
”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 13.punktu, 43.panta pirmās daļas
1.punktu un 13.punktu, Ģeotelpiskās informācijas
likuma 6.pantu, 13.panta sesto, septīto un astoto
daļu un 26.panta trešo un 7.1daļu, Ministru kabineta
2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un
tās centrālās datu bāzes noteikumi”
69. un 79.punktu.

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.238 (5044), LV, 2014, Nr.164) šādu grozījumu:

Izteikt 1. un 2.pielikumu šādā redakcijā:

“1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.73

(protokols Nr.25, 40.punkts)

Inženierkomunikāciju turētāju saraksts ar kuriem saskaņojami
topogrāfiskie plāni Jūrmalas pilsētā

Nr. p.k.

Valsts un pašvaldību institūcijas un/vai inženierkomunikāciju turētāja nosaukums

Adrese

Elektroniskā adrese

1.

A/S „Sadales tīkls” (vid. un zemsprieguma elektroapgādes tīkli) skaņo elektroniski

Līči, Stopiņu novads, LV-2118

st@sadalestikls.lv

2.

A/S „GASO”, Jūrmalas iecirknis

Klints iela 1, Jūrmala, LV-2015

info@gaso.lv

3.

VAS „Latvijas dzelzceļš”,

Rīgas ceļu distances dienests

Signalizācijas un sakaru distance SCB

Torņakalna iela 16-304, Rīga, LV-1004

Krūzes iela 47A-250, Rīga, LV-1002

Turgeņeva iela 14-336, Rīga, LV-1050

info@ldz.lv

4.

SIA „TET” (elektronisko sakaru tīkli), skaņo elektroniski

Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011

uzraugi@tet.lv

5.

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ( elektronisko sakaru tīkli), skaņo elektroniski

Ierēdņu iela 3, Rīga, LV-1013

info@lvrtc.lv

6.

SIA „Jūrmalas Gaisma”

Jomas iela 28, Jūrmala

gaisma@jurmalasgaisma.lv

7.

SIA „Jūrmalas ūdens”

UK tīkli, Meliorācija

Promenādes iela 1A, Jūrmala, LV-2015

info@jurmalasudens.lv

8.

SIA „Jūrmalas siltums”

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2018

info@jurmalassiltums.lv

9.

VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC)

Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012

info@lvrtc.lv

10.

SIA „Elektrons S”

Slokas iela 38-73, Jūrmala, LV-2016

info@elektronss.lv

11.

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa (Sarkanās līnijas, tauvas joslas, īpašās zonas, ģeodēzija), skaņo elektroniski

Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010

pasts@jurmala.lv

*Informācija aktualizēta uz 2020.gada janvāri. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.73

(protokols Nr.25, 40.punkts)

Topogrāfiskās informācijas aprites pakalpojumu cenrādis
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

1. Par topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un nosūtīšanu Valsts zemes dienestam*

1.1

Objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)

objekts

18.81

1.2

Objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)

objekts

27.08

1.3

Objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot)

objekts

31.60

1.4

Objekta platība virs 1.0 ha papildus par katru nākamo ha

ha

7.53

2. Par inženiertīklu izpildshēmu pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē

2.1

Trases garums līdz 300m

objekts

18.81

2.2

Trases garums virs 300m, papildus par katriem nākamajiem 100m

metri

3.76

3. Par būvniecības izpildmērījumu pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un ievadīšanu datu bāzē

3.1

Uzmērījuma objekta nodošanai ekspluatācijā ienešana datu bāzē

objekts

11.28

3.2

Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē

objekts

11.28

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro ”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19
„Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73
”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa ir pārskatījusi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” noteiktos maksas pakalpojumu izcenojumus. Tāpat ir veikti precizējumi dienestu sarakstā, ar kuriem saskaņojami topogrāfiskie plāni Jūrmalas pilsētā.

Grozījumi izdarīti Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.73 ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.pielikumā un 2. pielikumā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 26.panta trešo daļu Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi un uzturēšanu un saņem maksu saskaņā ar saistošajos noteikumos noteikto.

Topogrāfiskās informācijas aprites pakalpojumu izcenojums Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir izvērtēts un konstatēts, ka pārskatītās cenas novirze no spēkā esošās pakalpojuma cenas pārsniedz 20 procentus, līdz ar to ir nepieciešams precizēt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.73 ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.pielikumu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Aprēķinātās pakalpojumu cenas visās pozīcijās ir augstākas – mazākais pieaugums ir 6%, lielākais 165%. Ieņēmumi no mērniecības darbu pārbaudes un reģistrēšanas ADTI datu bāzē 2017., 2018 un 2019.gadā vidēji ir iekasēti 9 560 euro apmērā.

Ievērojot aprēķinātos izcenojumus, pašvaldības ieņēmumu pieaugums, pie līdzvērtīga gadā sniegto pakalpojumu apjoma, tiek prognozēts 5 640 euro apmērā.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumi ietekmē visas juridiskas un fiziskas personas, kas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā veic: 1) visa veida būvju un inženierkomunikāciju projektēšanu, būvniecību un nodošanu ekspluatācijā; 2) ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izskatīti 2020.gada 9. jūnija Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un drošības komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis