Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 05.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 17.oktobrīNr. 73

protokols Nr. 25, 40. punkts

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.panta pirmās daļas
1.punktu un 13.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma
6.pantu, 13.panta sesto, septīto un astoto daļu un
26.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada
24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu
bāzes noteikumi” 69. un 79.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) iesniegšanas, pieņemšanas un pārbaudes kārtību, kā arī veic samaksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, sagatavošanu, reģistrāciju un izsniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. Topogrāfiskās informācijas datu bāze (turpmāk – datu bāze) – ģeotelpiskā informācijas sastāvā strukturēts, pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums Latvijas topogrāfisko karšu 1993. gada sistēmas (TKS-93) planšetēs, LKS92 koordinātu sistēmā un kuras mēroga noteiktība ir 1:500 vai lielāka.

2.2. Topogrāfiskās informācijas uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu elektroniska uzglabāšana, regulāru kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

2.3. Topogrāfiskās informācijas pārbaude – topogrāfiskās informācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude, neatbilstību konstatēšana pārbaudāmajā topogrāfiskajā informācijā, kā arī topogrāfiskā plāna elementu pareizības un pilnīguma pārbaude salīdzinājumā ar dabā esošo stāvokli.

3. Pašvaldības topogrāfiskās informācijas turētājs ir Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa (turpmāk- nodaļa), kura pilsētas administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

4. Saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā veic: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

4.1. visa veida būvju un inženierkomunikāciju projektēšanu, būvniecību vai ekspluatēšanu;

4.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

II. Prasības topogrāfisko un ģeodēzisko darbu veikšanai, tīkla ģeodēziskais pamatojums

5. Topogrāfiskajā uzmērīšanā izmanto datu bāzē reģistrēto iepriekš iegūto topogrāfisko informāciju par attiecīgo teritoriju, ja tāda ir. Nodaļa var pieprasīt veikt skatrakumus situācijas precizēšanai. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

6. Apvidus objektus, kas Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 2 pielikumā iekļauti ar piezīmi „pēc pieprasījuma” attēlo, ja mērniekam izsniegtajos izejas datos dota attiecīga pasūtītāja vai nodaļas norāde. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

7. Pēc pasūtītāja vai nodaļas pieprasījuma izpildmērījuma plānā attēlo jaunizbūvētās būves faktisko novirzi attiecībā pret projektu.

8. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai vietai neatbilstošas komunikācijas,persona, kas saņēmusi atļauju veikt būvdarbus vai rakšanas darbus organizē šo komunikāciju izpildmērījumu un tā reģistrēšanu nodaļā. Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

9. Objektu nepieņem ekspluatācijā, ja uz izpildmērījuma nav nodaļas apliecinājuma par objekta ģeodēziskā materiāla reģistrēšanu datu bāzē vai rakstiska atzinuma par veikto būvdarbu ģeodēzisko atbilstību Būvvaldē akceptētam vai saskaņotam projektam. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

10. Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegto topogrāfisko vai izpildmērījumu plānu, inženiertīklu turētāja pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību tā rīcībā esošajiem datiem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar mērniecības darbu izpildītāju veikt komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

11. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā mērniecības darbus veic, balstoties uz Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem vietēja ģeodēziskā tīkla punktiem (poligonometrijas un nivelēšanas tīkla punktiem). Informāciju par vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem var saņemt Nodaļā bez maksas. Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

12. Topogrāfiskais plāns nav nepieciešams- šādos gadījumos: Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

12.1. avārijas remontdarbu gadījumā;

12.2. uzstādot pagaidu vai sezonas būves, labiekārtojuma vai reklāmas elementus;

12.3. vienkāršotai inženiertīklu pievadu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai vai veicot lokālus darbus sarkano līniju robežās - laukumā, kura platība nepārsniedz 4 m2;

12.4. ēku renovācijai vai rekonstrukcijai, ja būves inventarizācijas plānā nav mainīts apbūves laukums;

12.5. meliorācijas vienkāršotā tehniskā projekta izstrādei un gruntsūdeņu atsūknēšanai būvobjektos.

13. Šo saistošo noteikumu 12.apakšpunktā minētajos gadījumos nepieciešams saņemt Nodaļas izsniegtu un apstiprinātu tehnisko shēmu vai topogrāfiskās situācijas plānu ar attiecīgā objekta norādi. Ja datu bāzē par konkrēto teritoriju topogrāfiskās informācijas nav, Būvvalde ir tiesīga pieprasīt topogrāfisko plānu. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

III. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana un ievadīšana datu bāzē

14. Topogrāfiskās informācijas pārbaudei Nodaļa pieņem tikai ģeodēziskajos darbos sertificētas personas topogrāfiskos, ģeodēziskos uzmērījumus (tostarp izpildmērījumus un būvasu nospraušanas aktus), kas sagatavoti digitālā formā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

15. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu datu bāzē, mērniecības darbu izpildītājs nodaļā iesniedz:

15.1. uzmērītās teritorijas topogrāfisko plānu - uz plāna nepieciešams mērniecības darbu veicēja apliecinājums (ar parakstu un zīmogu), ka virszemes situācijas objekti un apakšzemes inženierkomunikācijas uzmērītas un iezīmētas precīzi un apakšzemes inženierkomunikācijas atbilst attiecīgā inženierkomunikāciju turētāja arhīva materiāliem; Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

15.2. topogrāfisko plānu ar uzmērāmās teritorijas robežās esošo inženierkomunikāciju, (tostarp apakšzemes) turētāju (pārvaldītāju, ekspluatētāju) saskaņojumiem atbilstoši šo saistošo noteikumu pielikumā norādītajam sarakstam (saskaņā ar 1.pielikumu).

15.3. vienlaikus ar topogrāfisko plānu iesniedz šī plāna digitālo versiju izmantojot elektroniskos datu nesējus (kompaktdisku, zibatmiņu u.tml.) vai nosūtot to uz e-pastu topo@jpd.gov.lv;

16. Nodaļas mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos topogrāfiskos plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulā. Iesniegtās topogrāfiskās informācijas pārbaudi nodaļa veic normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā.

17. Ja pārbaudes rezultātā konstatē neatbilstības, nodaļas darbinieks neatbilstības norāda uz iesniegtā darba un atdod to iesniedzējam. Mērniecības darbu izpildītāja pienākums ir novērst nepilnības un laboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju, kā arī topogrāfisko plānu ar nodaļas atzīmēm atkārtoti iesniegt nodaļā izvērtēšanai un saskaņošanai.

18. Nodaļa saskaņo un attiecīgi reģistrē iesniegto darbu ievadīšanai datu bāzē tikai pēc visu konstatēto nepilnību novēršanas izsniedzot saskaņoto topogrāfisko plānu mērniecības darbu izpildītājam. Informācijas apmaiņa starp datu bāzi un centrālo datu bāzi notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes jomu. Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

19. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš pēc tā attiecīgas saskaņošanas, pārbaudes un reģistrācijas datu bāzē ir 2 gadi, skaitot no mērnieka paraksta datuma. Izpildmērījuma plāns ir beztermiņa.

IV. Datu bāzes izmantošana un maksa

20. Datu bāzes datu avoti ir:

20.1. ģeodēziskos darbos sertificētas personas izstrādātie topogrāfiskie plāni;

20.2. ģeodēziskos darbos sertificētas personas izstrādāti izpildmērījumu plāni;

20.3. datu sinhronizācijas (ar inženierkomunikāciju turētājiem) rezultātā iegūtie dati par inženierkomunikāciju novietojumu, ja to precizitāte ir atbilstoša datu bāzes mērogam. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

21. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datus nodaļa sagatavo un izsniedz:

21.1. standartizētā apjomā un veidā, kombinējot noteiktas karšu lapas vai kadastra grupas, kurās apkopoti noteikta sastāva dati, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā;

21.2. nestandartizētā apjomā un veidā, datu sagatavošanā izmantojot informācijas blokus vai specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un atbilstoši pieprasījumam izvēlētus datu atlases kritērijus, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā. Datu pieprasītājs samaksā datu sagatavošanas izdevumus;

21.3. datu apmaiņas formā, izmantojot elektroniskos datu nesējus, vai tiešsaistes datu pārraides režīmā, savstarpēji sadarbojoties informācijas sistēmu līmenī un noslēdzot sadarbības līgumu.

22. Datu bāzē uzkrātos datus izsniedz:

22.1. Jūrmalas pilsētas domei, tās struktūrvienībām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām to funkciju un uzdevumu izpildei;

22.2. mērniecības darbu izpildītājam, izpildot konkrētu pasūtījumu, kas iesniegts nodaļā.

23. Samaksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, sagatavošanu, reģistrāciju datu bāzē un izsniegšanu veic pirms darbu saskaņošanas ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumā noteikto cenrādi Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā rēķinā norādītājā kontā. Šo saistošo noteikumu 22.1.apakšpunktā minētajiem subjektiem maksu neaprēķina.

24. Nodaļa informāciju par sarkanajām līnijām, aizsargjoslām un vietējiem ģeodēziskajiem punktiem izsniedz bez maksas.

V. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošos noteikumus Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

26. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.73

(protokols Nr.25, 40.punkts)
Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 19.saistošajiem noteikumiem

DIENESTU SARAKSTS, AR KURIEM SASKAŅOJAMI TOPOGRĀFISKIE PLĀNI
JŪRMALAS PILSĒTĀ

Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

Nr. p.k.

Valsts un pašvaldību institūcijas un/vai inženierkomunikāciju turētāja nosaukums

Adrese

1.

A/S „Sadales tīkls”, Jūrmalas elektrotīklu rajons

Emīlijas iela 14, Jūrmala

2.

A/S „Latvijas gāze”, Jūrmalas iecirknis

Klints iela 1, Jūrmala

3.

VAS „Latvijas dzelzceļš”,

Rīgas ceļu distances dienests

Elektro un sakaru kabeļiI

Dzelzceļa pārbrauktuves

Torņakalna iela 16, Rīga

Krūzes iela 47A, Rīga

Turgeņeva 14, Rīga

SCB kab

4.

SIA „Lattelecom”

Bāreņu iela 10, Rīga.

5.

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

Kr. Valdemāra ielā 110, Rīga.

6.

SIA „Jūrmalas Gaisma”

Jomas iela 28, Jūrmala

7.

SIA „Jūrmalas ūdens”

UK tīkli

Meliorācija

Promenādes iela 1a, Jūrmala

8.

SIA „Jūrmalas siltums”

Slokas iela 55, Jūrmala

9.

VAS „Elektronisko sakaru direkcija”

Jeruzalemes iela 2/4, 1.st. Rīga

10.

SIA „Elektrons S”

Jomas iela 74, Jūrmala

11.

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa :

Sarkanās līnijas, tauvas joslas, īpašās zonas, ģeodēzija

Edinburgas prospekts 75, Jūrmala

2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.73

(protokols Nr.25, 40.punkts)
Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 19.saistošajiem noteikumiem

Topogrāfiskās informācijas aprites pakalpojumu izcenojumi
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem
Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

euro

1.Par topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un nosūtīšanu Valsts zemes dienestam*

1.1

Objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)

objekts

14,23

1.2

Objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)

objekts

18,50

1.3

Objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot)

objekts

24,19

1.4

Objekta platība virs 1.0 ha papildus par katru nākamo ha

ha

7,11

1.5

Topogrāfiskā uzmērījuma, izpildshēmas un izpilddokumentācijas, digitālās versijas formāta maiņa

objekts

4,27

2. Par inženiertīklu izpildshēmu pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē

2.1

Trases garums līdz 300m

objekts

7,11

2.2

Trases garums virs 300m, papildus par katriem nākamajiem 100m

metri

2,13

3. Par būvniecības izpildmērījumu pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un ievadīšanu datu bāzē

3.1.

Uzmērījuma objekta nodošanai ekspluatācijā ienešana datu bāzē

objekts

7,11

3.2. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

Par galveno būvasu pārbaudi un ienešanu datu bāzē

objekts

7,11

3.3.

Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē

objekts

7,11

4. Par zemes ierīcības projektu, apgrūtinājumu un aizsargjoslu ievadīšanu datu bāzē Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

4.1

Zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datu bāzē

objekts

7,11

4.2.

Ielu sarkano līniju, tauvas joslu, aizsargjoslu un īpašo zonu plānu pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē

punkts

2,56

5. Piesaistu, situācijas plānu, pārskata shēmu un karšu sagatavošana un izsniegšana

(saistībā ar pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu vai pašvaldībai noteikto funkciju nodrošināšanu)**

5.1.

Inženierkomunikāciju un asu piesaistes izstrādāšana un izsniegšana uz topogrāfiskās informācijas un apgrūtinājumu bāzes pamata

līdz 100m

21,00

+PVN

5.2.

Par katriem nākamajiem trases 100m

7,00

+PVN

5.3.

Pārskata un/vai tehnisko shēmu sagatavošana M1:250-1000 uz ielu un ceļu tīkla bāzes ar sarkanajām līnijām un citiem pašvaldības apgrūtinājumiem, ar vai bez topogrāfiskās informācijas datiem - avārijas darbu, pagaidu un sezonas būvju, labiekārtojuma, atpūtas un tirdzniecības objektu, lietošanas kārtības noteikšanai, kā arī meliorācijas, žogu ierīkošanas TV, video un mobilo sakaru objektu un vienkāršoto inženiertīklu pievadu izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas, kā arī citām vajadzībām.

1. objekts 1. lapa

21,00

+PVN

5.4.

Par katru nākamo lapu

7,11

+PVN

5.5. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

Situācijas plāna un/vai karšu sagatavošana M1:2000-50000 uz pašvaldības noteikto apgrūtinājumu (sarkano līniju) plāna, ar vai bez ielu un ceļu tīklu bāzes un teritorijas zonējumu, ar lokālo/detālo plānojumu un citu saistošo noteikumu grafiskiem risinājumiem - pagaidu un sezonas būvju plāniem, labiekārtojuma, atpūtas un tirdzniecības objektu, maģistrālo un sadalošo inženiertehnisko komunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas, kā arī citām vajadzībām.

objekta līdz 1 ha28,00

+PVN

5.6. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

Par katru nākamo ha

14,00

+PVN

5.7 Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

Par katru nākamo lapu

7,00

+PVN

5.8. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

Satelītkartes datu sagatavošana uz ielu un ceļu tīkla, ortofoto vai topogrāfiskās informācijas pamata - teritorijas zonējuma, dažādu pašvaldības robežu, plānojumu un inženiertehnisko komunikāciju esošie un perspektīvās attīstības plāni, dažādu punktveida nestandarta objektu plāni utt.

1.lapa – viens vienkāršais slānis

14,00

+PVN

5.9. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

Satelītkartes datu sagatavošana - ar reljefu, ūdens un citi objekti no 5.8p., zemes lietojumi, augstākstāviešie nacionālie valsts attīstības plāni utt.)

1.lapa –viens sarežģītais slānis

21,00

+PVN

5.10. Svītrots ar domes 2014.gada 12.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

Satelītkartes datu sagatavošana

papildus par katru nākamo lapu/ slāni

7,00

+PVN

**Par pakalpojumiem, kas minēti 5.1.-5.10. apakšpunktā, pievienotās vērtības nodoklis maksājams normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.73
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 . Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu un 13.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu, 13.panta sesto, septīto un astoto daļu un 26.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 69. un 79.punktu, kā arī 2012.gada 1.oktobra Sadarbības līgumu par datu apmaiņu ar Valsts zemes dienestu nr.1.1-16.8/853.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka prasības topogrāfisko un ģeodēzisko darbu veikšanai, topogrāfiskās informācijas pārbaudei, saskaņošanai un ievadīšanai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē. Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 26.panta trešajai daļai ir noteikta maksa par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datu bāzē, sagatavošanu un izsniegšanu, un nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

 Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi un uzturēšanu, par kuru saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu saņem pakalpojuma maksu. Ietekme uz budžetu būtiski nemainās.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām, kas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā veic: 1) visa veida būvju un inženierkomunikāciju projektēšanu, būvniecību un ekspluatēšanu, 2) ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā sadaļā – Attīstība un būvniecība/Noderīga informācija

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas

Priekšsēdētājs

G.Truksnis