Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 01.09.2020. Stājas spēkā 01.09.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2020.gada 27.augustāNr. 21

protokols Nr. 13, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 12.32.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.32. Pirmskolas izglītības iestāde “Taurenītis”;

1.2. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

PDF

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada lēmumu Nr.292 “Par izglītības iestādes Sākumskola “Taurenītis” reorganizēšanu” tik nolemts reorganizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo izglītības iestādi sākumskola “Taurenītis” par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Taurenītis”.

Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada 19.martā ir apstiprinājusi Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.6 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” nolikums”, kas spēkā stāsies 2020.gada 1.septembrī.

Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumā, precizējot izpildvaras struktūrshēmu atbilstoši iepriekš minētajiem dokumentiem.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis” īstenos pirmsskolas izglītības programmu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Izglītības iestādes reorganizācijas procesā tika iesaistīti izglītojamo vecāku pārstāvji.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis