Stājas spēkā 02.09.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 27.augustāNr. 23

protokols Nr. 13, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2020.gadam 120 001 894 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

96 763 526

euro

700

euro

kārtējā gada izdevumi

112 652 808

euro

1 791

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-15 889 282

euro

-1 091

euro

Finansēšana

15 889 282

euro

1 091

euro

Atlikums gada sākumā

17 188 315

euro

1 138

euro

Atlikums gada beigās

644 169

euro

47

euro

Aizņēmumi

6 048 215

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 428 907

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 274 172

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.2.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā” tāmi Nr.01.2.2., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 112. un 120.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.3. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 69.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.4. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 78. un 106.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.5., 7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 79., 104. un 106.pielikumu.

1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.-2022.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 119.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšana, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.8. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 113. un 120.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Karte visiem” tāmi Nr.04.1.11., ar šo saistošo noteikumu 80.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča piekrastē” tāmi Nr.04.1.12., ar šo saistošo noteikumu 81.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.16.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” tāmi Nr.04.1.16., ar šo saistošo noteikumu 114.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 82.pielikumu.

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 83. un 105.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 84. un 110.pielikumu.

1.20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.07.1.5. un 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 85. un 110.pielikumu.

1.21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

1.22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 72.pielikumu.

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 71.pielikumu.

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 72.pielikumu.

1.25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veidu attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13. un 72.pielikumu.

1.26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Integrācijas projektu īstenošana” tāmi Nr.08.2.1. un 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 86. un 111.pielikumu.

1.27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Nacionālo vērtību stiprināšana” tāmi Nr.08.2.2. un 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 87. un 111.pielikumu.

1.28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 88. un 111.pielikumu.

1.29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 89. un 111.pielikumu.

1.30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.3.1.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

1.31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

1.32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 73.pielikumu.

1.33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 115.pielikumu.

1.34. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.5.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.5.7. programmas “Peldbaseina uzturēšana” tāmi Nr.08.5.7.;”

1.35. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.5.7.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Peldbaseina uzturēšana” tāmi Nr.08.5.7., ar šo saistošo noteikumu 116.pielikumu.

1.36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

1.37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.2. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 74.pielikumu.

1.38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.7.1.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, programmas “Kapitālsabiedrības organizēto koncertu pieejamības veicināšana” tāmi Nr.08.7.1., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

1.39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.7.3.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.08.7.3., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

1.40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.09.1.1., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

1.41. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.2. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 22. un 68.pielikumu.

1.42. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi” tāmi Nr.09.1.5. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 23. un 68.pielikumu.

1.43. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 24. un 68.pielikumu.

1.44. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 90. un 103.pielikumu.

1.45. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9., 4. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 91., 103. un 67.pielikumu.

1.46. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.22.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.1.22. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25. un 68.pielikumu.

1.47. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

1.48. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.2.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

1.49. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

1.50. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

1.51. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.4.4. projekta “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” tāmi Nr.09.4.4.;”

1.52. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.4.4.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” tāmi Nr.09.4.4., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

1.53. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

1.54. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.2., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

1.55. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.5.3., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

1.56. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.5.5. programmas “Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.5.”

1.57. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.5., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

1.58. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

1.59. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

1.60. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

1.61. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.2.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.2., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

1.62. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

1.63. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

1.64. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

1.65. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.2.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.2., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

1.66. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

1.67. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.10.2.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.2., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

1.68. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

1.69. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.2., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

1.70. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

1.71. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.14.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

1.72. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.16.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu.

1.73. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.17.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu.

1.74. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.17.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.2., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu.

1.75. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 117.pielikumu.

1.76. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.2., ar šo saistošo noteikumu 118.pielikumu.

1.77. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.19.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

1.78. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.19.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.2., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu.

1.79. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu.

1.80. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.2., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

1.81. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu.

1.82. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.2., ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu.

1.83. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.22.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu.

1.84. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu.

1.85. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu.

1.86. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.2.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.2., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu.

1.87. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu.

1.88. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.26.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu.

1.89. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu.

1.90. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 92.pielikumu.

1.91. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.28.2. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 93. un 107.pielikumu.

1.92. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu.

1.93. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.29.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.29.6. projekta “Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” tāmi Nr.09.29.6.;”

1.94. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.29.6.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, projekta “Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” tāmi Nr.09.29.6., ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu.

1.95. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 94.pielikumu.

1.96. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 95. un 108.pielikumu.

1.97. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 96. un 109.pielikumu.

1.98. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 97. un 109.pielikumu.

1.99. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Dienas aprūpes centru bērniem pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.2.8., ar šo saistošo noteikumu 98.pielikumu.

1.100. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 99.pielikumu.

1.101. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” darbības nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.8., ar šo saistošo noteikumu 100.pielikumu.

1.102. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 101.pielikumu.

1.103. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 102.pielikumu.

1.104. Izteikt saistošo noteikuma 72.punktu šādā redakcijā:

“72. Apstiprināt 2020.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 283 061 euro apmērā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, t.sk:

72.1. 97 814 euro apmērā – Dzintaru koncertzāles kompleksa uzturēšanas izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto seku novēršanai;

72.2. 99 878 euro apmērā – kapitālsabiedrības administratīvo izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto seku novēršanai;

72.3. 24 369 euro apmērā – pludmales pārģērbšanās kabīņu apsaimniekošanai;

72.4. 61 000 euro apmērā – Dzintaru koncertzāles mazās zāles krēslu un kustīgās grīdas sistēmas pārbūvei.”.

1.105. Aizstāt saistošo noteikumu 8.punkta 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 70.pielikumu.

1.106. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 423 084 euro;

21.4.9.9. 14 331 euro;

01.110.7230 584 euro;

03.110.7230 1 401 euro;

04.230.7230 812 euro;

04.510.7230 150 231 euro;

04.730.7230 842 272 euro;

05.100.7230 19 033 euro;

06.600.7230 11 223 euro;

08.210.7230 29 euro;

08.220.7230 49 871 euro;

08.400.7230 278 euro;

09.210.7230 289 237 euro;

09.510.7230 7 709 euro;

10.120.7230 4 050 euro;

10.910.7230 1 400 euro;

Atlikums gada beigās 59 285 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” 10.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 12.augusta, rīkojumu Nr.1.1-14/20-203 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 75.-77.pielikumu.

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15.Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ar rīkojumu apstiprina tāmi Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” programmām “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” un “Brīvpusdienu nodrošināšana”, nepārkāpjot Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis” attiecīgo programmu tāmju atlikumus.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLSX

Pielikums Nr.3-74, 78-120 XLSX

Pielikums Nr.75-77 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF