Stājas spēkā 29.09.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 26

protokols Nr. 15, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2020.gadam 120 465 487 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

96 928 877

euro

700

euro

kārtējā gada izdevumi

113 105 125

euro

1 791

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-16 176 248

euro

-1 091

euro

Finansēšana

16 176 248

euro

1 091

euro

Atlikums gada sākumā

17 188 315

euro

1 138

euro

Atlikums gada beigās

655 445

euro

47

euro

Aizņēmumi

6 346 457

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 428 907

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 274 172

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.-2022.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.7. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 25.pielikumu.

1.6. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.1.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.1.18. programmas “Nekustamā īpašuma iegāde” tāmi Nr.04.1.18. un 12.pielikumu;”

1.7. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.1.18.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas dome, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Nekustamā īpašuma iegāde” tāmi Nr.04.1.18. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20. un 26.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 9.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 8.pielikumu.

1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 21. un 29.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.17., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.5., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.15.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.2., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

1.16. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.31.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.31. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, tajā skaitā:

3.8.31.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1.;

3.8.31.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2.;”.

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 8.punkta 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

1.19. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 355 055 euro;

21.4.9.9. 21 846 euro;

01.110.7230 584 euro;

03.110.7230 1 401 euro;

04.230.7230 812 euro;

04.510.7230 150 231 euro;

04.730.7230 842 272 euro;

05.100.7230 19 033 euro;

06.600.7230 18 738 euro;

08.210.7230 29 euro;

08.220.7230 49 871 euro;

08.400.7230 278 euro;

09.210.7230 221 208 euro;

09.510.7230 7 709 euro;

10.120.7230 4 050 euro;

10.910.7230 1 400 euro;

Atlikums gada beigās 59 285 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” 10.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 4.septembra, 11.septembra un 21.septembra rīkojumiem Nr.1.1-14/20-219, Nr.1.1-14/20-225 un Nr.1.1-14/20-231 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 11.-17.pielikumu un 28.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

2.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

2.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.2.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

2.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

2.6. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.31.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

2.7.  Pievienot saistošo noteikumu 3.8.31.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-10, 18-27, 29 XLSX

Pielikums Nr.11-17, 28 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF