Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 28.12.2020. Stājas spēkā 01.01.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 26.novembrīNr. 34

protokols Nr. 21, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67
“Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu,
43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.238 (5044), 2015, Nr.91 (5409), 2015, Nr.92 (5410), 2016, Nr.185 (5757)) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 14.punkta otrajā teikumā vārdus “vai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” pakalpojuma cenrādi” ar vārdiem “vai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” pakalpojuma cenrādi.”

1.2. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

“18. Ergoterapeita pakalpojumu sniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””.”

1.3. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

“25. Fizioterapeita pakalpojumu sniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””.”

1.4. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

“43. Vingrošanas ūdenī pakalpojumu sniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””.”

2. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.34
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67
“Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, lai precizētu pakalpojumu sniedzēju, kas no 2021.gada 1.janvāra sniegs Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem veselību veicinošus pakalpojumus.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.459 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju” apstiprināts Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizēšanas plāns. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu apstiprināts Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” nolikums, kas stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī. Nolikumā noteiktas iestādes funkcijas, tostarp paredzēts no 2021.gada 1.janvāra nodrošināt veselību veicinošo pakalpojumu (ergoterapeitu, fizioterapeitu un vingrošanu ūdenī personām ar aptaukošanos) sniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības veselību veicinošie pakalpojumi tiks nodrošināti kārtēja gada pašvaldības budžeta ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Veselību veicinošo pakalpojumu administrēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde un “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo pamatojoties uz darba grupas ziņojumu “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju” tika izveidota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizācijas komisija, kura kopā ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem izvērtēja minētajā ziņojumā ietvertajā rīcības plānā norādītos secinājumus un ieteikumus, un sniedza priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanu un institūciju optimizāciju, tādejādi nodrošinot pakalpojuma saņēmējiem ērtāku sociālo un veselības veicinošo pakalpojumu saņemšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF