Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 28.12.2020. Stājas spēkā 01.01.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 25.oktobra 51.saistošajiem noteikumiem

2020.gada 26.novembrīNr. 35

protokols Nr. 21, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16
“Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 3.panta
trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada
27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
samaksaskārtība un kārtība, kādā
pakalpojumu izmaksas tiek
segtas no pašvaldību
budžeta” 6.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr.130), šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 125.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Pakalpojumu sniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” struktūrvienība Atbalsta centrs bērniem “Paspārne” (turpmāk – centrs “Paspārne”).”

1.2. Izteikt 127.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Lai saņemtu pakalpojumu, bērns personīgi vai bērna aizbildnis, vai cita fiziska vai juridiska personu kopā ar bērnu jebkurā diennakts laikā ierodas centrā “Paspārne” un iesniedz iesniegumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” ar lūgumu piešķirt pakalpojumu.”

1.3. Aizstāt 138.punktā vārdus “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”” ar vārdiem “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””.”

1.4. Aizstāt 143.punktā vārdus “Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām” ar vārdiem “Īslaicīgs sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām”.

1.5. Izteikt 148.punktu šādā redakcijā:

“148. Ja personai ir tiesības saņemt pakalpojumu, Pārvalde piešķir personai pakalpojumu līdz 60 dienām kalendārajā gadā un informē par to personu un pakalpojumu sniedzēju pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka” (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojuma sniedzējs) pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai.”

1.6. Izteikt 152.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“152. Pārvalde pēc 151.punktā minēto dokumentu saņemšanas lemj par pakalpojuma sniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 90 dienām kalendārajā gadā, ja:”

1.7. Svītrot 179.punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.35
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16
“Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, lai precizētu pakalpojumu sniedzēju, kas no 2021.gada 1.janvāra sniegs Jūrmalas pilsētā īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem pakalpojumu un dienas centra pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti pakalpojumu, kā arī noteikumos nepieciešami redakcionāli labojumi.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.459 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju” apstiprināts Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizēšanas plāns. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu apstiprināts Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” nolikums, kas stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī. Nolikumā noteiktas iestādes funkcijas, tostarp paredzēts no 2021.gada 1.janvāra nodrošināt Jūrmalas pilsētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, krīzes centra pakalpojumus bērniem, dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centra pakalpojumu bērniem, dienas aprūpes centra pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem, kā arī veselības veicināšanas pakalpojumus.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti kārtēja gada pašvaldības budžeta ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Sociālo pakalpojumu administrēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo pamatojoties uz darba grupas ziņojumu “ Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju” tika izveidota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizācijas komisija, kura kopā ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem izvērtēja minētajā ziņojumā ietvertajā rīcības plānā norādītos secinājumus un ieteikumus, un sniedz priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanu un institūciju optimizāciju, tādejādi nodrošinot pakalpojuma saņēmējiem ērtāku sociālo pakalpojumu saņemšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis