Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30.12.2020. Stājas spēkā 31.12.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 37

protokols Nr. 23, 7. punkts

Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību”
8., 9.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošajos noteikumos (turpmāk – noteikumi) lietotie termini:

1.1. labiekārtota ielu tirdzniecības vieta – Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) labiekārtota tirdzniecības vieta, kur tirdzniecības dalībniekam pieejams par pašvaldības līdzekļiem ierīkots stacionārs tirdzniecības aprīkojums, izņemot elektrības pieslēgumu un atkritumu izvešanu;

1.2. pašvaldības apstiprināta ielu tirdzniecības vieta - pašvaldības apstiprināta tirdzniecības vieta starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienes ielu, Meža prospektu un Madonas ielu, tajā skaitā pludmalē (turpmāk - Centra rajons);

1.3. ielu tirdzniecība no pārvietojamā transporta līdzekļa – ielu tirdzniecība no transporta līdzekļa, kurš, saskaņā ar ceļu satiksmes jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, ir tiesīgs piedalīties ceļu satiksmē un kurš ir aprīkots, lai veiktu pārtikas pārvadāšanu un tirdzniecību;

1.4. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ar piesaisti pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai - ēdienu gatavošana, tai skaitā pārtikas produktu pārstrāde un tirgošana, un patērēšana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietai pastāv, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā un publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu un publisko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās;

1.5. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana pasākuma laikā - ar pašvaldību saskaņota sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vieta (t.sk. no tirdzniecības treilera), kas pieejama Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā notiekošo publisko pasākumu dalībniekam, ja pasākuma būtība paredz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu pasākuma laikā;

1.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana no tirdzniecības treilera - ēdiena gatavošana, tajā skaitā, pārtikas produktu pārstrāde un tirgošana no pārvietojamā tirdzniecības treilera.

2. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

2.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai organizators saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) ielu tirdzniecības vietas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas (turpmāk – tirdzniecības) vietas iekārtošanu un saņem atļauju:

2.1.1. ielu tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā, tajā skaitā labiekārtotā ielu tirdzniecības vietā (pastāvīgi vai īslaicīgi);

2.1.2. ielu tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietā (pastāvīgi vai īslaicīgi);

2.1.3. ielu tirdzniecībai pasākumu laikā;

2.1.4. ielu tirdzniecības organizēšanai pasākumu laikā;

2.1.5. tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, tostarp pārvietojamā transporta līdzekļa (t.i. rūpnieciski izgatavotas tirdzniecībai paredzētas piekabes (treileris), mehāniskais transportlīdzeklis vai tirdzniecībai aprīkots velosipēds);

2.1.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ar piesaisti pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai;

2.1.7. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana pasākuma laikā;

2.1.8.  sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai no pārvietojamā tirdzniecības treilera.

2.2. tirdzniecības dalībnieka vai organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

2.3. nosacījumus pašvaldības izsniegtās tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanai uz laiku.

2.4. administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.

3. Noteikumi neattiecas uz tirdzniecību publiski pieejamās iekštelpās.

4. Ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tiek saskaņota atkarībā no atļaujas saņemšanas termiņa un lokācijas.

5. Jūrmalas pilsētas centra rajona teritorija šo noteikumu izpratnē ir teritorija Jūrmalas pilsētā, kuru ierobežo Ērgļu, Jomas, Lienes ielas, Meža prospekta un Madonas ielu (turpmāk – Centra rajons).

6. Izšķir divu veidu ielu tirdzniecību vai organizēšanu:

6.1. īslaicīgā ielu tirdzniecība - tirdzniecība tiek veikta īslaicīgi, t.i., atļauja tiek pieprasīta uz periodu līdz vienam mēnesim.

6.2. pastāvīgā ielu tirdzniecība - tirdzniecība tiek veikta pastāvīgi, t.i., atļauja tiek pieprasīta uz periodu, kas ir ilgāks par vienu mēnesi;

7. Vienam tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram konkrētā tirdzniecības vietā atļauja tiek izsniegta vienu reizi sezonā.

II. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai organizators saskaņo ar pašvaldību ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu ārpus Centra rajonā

8. Īslaicīgo ielu tirdzniecības vietu ārpus Centra rajona izvērtē un saskaņo Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas atbildīgais darbinieks. Tiek vērtēts tirdzniecības vietas izvietojums, vizuālais risinājums, aizņemamās teritorijas platība un izmēri. Pastāvīgo ielu tirdzniecību ārpus Centra rajona izvērtē un saskaņo Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa).

9. Iekārtojot pastāvīgo un īslaicīgo ielu tirdzniecības vietu ārpus Centra rajona aizliegts:

9.1. izvietot tās uz ietvēm gar kultūras iestāžu, valsts iestāžu, dievnamu, izglītības iestādēm, izņemot pasākumu laikā;

9.2. izvietot tās tuvāk par 50 metriem no pieminekļiem un piemiņas vietām, izņemot pasākumu laikā;

9.3. izvietot tās pašvaldībai piederošajās autostāvvietās, izņemot pasākumu laikā;

9.4. izvietot tās uz veloceliņiem;

9.5. izvietot tās zālienos un apstādījumos, izņemot pasākumu laikā;

9.6. izvietot tās pludmalē un tuvāk par 50 metriem no noejām uz pludmali, izņemot, ja tiesības veikt saimniecisko darbību šajās vietās iegūtas izsoles kārtībā;

9.7. bojāt apstādījumus vai pilsētvides elementus;

9.8. traucēt gājēju plūsmu un satiksmi;

9.9. izvietot teltis, tentis, nojumes ar nolaižamām sienām vai cita veida norobežojošas konstrukcijas, izņemot iznomātajās Jūrmalas pilsētas pludmales teritorijās un pasākumu laikā;

9.10. traucēt tuvumā esošo citu komersantu komercdarbību;

9.11. pārdot dzērienus stikla vai cita veida plīstošā iepakojumā, tajā skaitā publiska pasākuma laikā;

9.12. izvietot ar realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu;

9.13. aizsegt stacionārus reklāmas objektus, kā arī aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

9.14. izmantot zemas kvalitātes sērijveidā ražotus standarta risinājumus, interjera iekārtas, piemēram, ledusskapjus, izstāžu zāļu vai veikalu aprīkojumu, statīvus un iekārtas.

9.15. Izvietot vairāk kā vienu tirdzniecības iekārtu, kuras izmērs nepārsniedz 2 m x 2 m (galds, speciāla iekārta pārtikas produktu tirdzniecībai vai saldējuma vitrīna u.tml.), izņemot, ja:

9.15.1. nomas tiesību dokumentācijā norādīts citādi;

9.15.2. tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, tostarp transporta līdzekļa un piekabes.

10. Preču grupas ārpus Centra rajona netiek ierobežotas.

III. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu Centra rajonā

11. Pastāvīgo un īslaicīgo ielu tirdzniecības vietu Centra rajonā saskaņo Pilsētplānošanas nodaļa.

12. Pastāvīgā un īslaicīgā ielu tirdzniecības vieta Centra rajonā papildus 9.punktā minētajam tiek saskaņota, ņemot vērā šādus kritērijus:

12.1. tirdzniecības vietā tiek nodrošināts Jūrmalas pilsētvides apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

12.2. tirdzniecības vietā tiek izvietoti tikai vieglas konstrukcijas saulessargi (ne lielāki kā 2 m diametrā);

12.3. tirdzniecības iekārtas ir viegli demontējamas;

12.4. tirdzniecības aprīkojumā tiek izmantoti individuāla rakstura etnogrāfiskā mantojuma tradīcijās stilizēti risinājumi vai mūsdienu dizaina risinājumi, piemēram, pūra lādes, rati, salokāmi galdiņi, koka konstrukcijas (izņemot speciālas iekārtas saldējuma tirdzniecībai);

13. Centra rajonā aizliegta tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, tostarp transporta līdzekļa (t.i. rūpnieciski izgatavotas tirdzniecībai paredzētas piekabes (treileris), mehāniskais transportlīdzeklis vai tirdzniecībai aprīkots velosipēds);

14. Ielu tirdzniecības vietās Centra rajonā tiek atļautas šādas realizējamo preču grupas:

14.1. pašu izgatavoti mākslas un amatniecības priekšmeti;

14.2. rūpnieciski ražoti suvenīri ar Jūrmalas vai Latvijas tematiku;

14.3. saldējums;

14.4. rieksti;

14.5. augļu un dārzeņi, bezalkoholiskie dzērieni;

14.6. popkorns un cukurvate.

15. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors (turpmāk – pašvaldības izpilddirektors), saskaņojot pašvaldības apstiprinātās ielu tirdzniecības vietas Centra rajonā, var ierobežot vai mainīt šo noteikumu 14.punktā minētās preču grupas.

16. Ielu tirdzniecības vietas šo noteikumu 14.1. un 14.2.apakšpunktā noteikto preču grupu realizācijai Centra rajonā tiek apstiprinātas ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu un informācija tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

IV. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks saskaņo ar pašvaldību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vietas iekārtošanu ārpus Centra rajona

17. Jūrmalas pilsētas teritorijā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ir atļauta ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vietai, sabiedriskā ēdināšanu publisko pasākumu laikā un sabiedriskās ēdināšanas sniegšana no pārvietojamā tirdzniecības treilera.

18. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana no pārvietojamā tirdzniecības treilera atļauta tikai ārpus Centra rajona un ne tuvāk par 400 m no jebkura cita sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma, kurš veic saimniecisko darbību, izņemot, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs no pārvietojamā tirdzniecības treilera ir viens un tas pats tirdzniecības dalībnieks vai organizators.

19. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai no pārvietojamā tirdzniecības treilera jānodrošina atkritumu urnu izvietošana, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

20. Veicot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu no pārvietojamā tirdzniecības treilera, tirdzniecības vietas izvietojumu saskaņo Pilsētplānošanas nodaļa.

21. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas izvietošanā jāievēro noteikumu 9.punktā minētie nosacījumi.

V. Ielu tirdzniecība vai organizēšana un sabiedriskā ēdināšana publisku pasākumu norises vietā

22. Ielu tirdzniecība, ielu tirdzniecības organizēšana un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana publiska pasākuma norises vietā (turpmāk – tirdzniecība pasākuma laikā) ir pieļaujama, ja to ir saskaņojis publiskā pasākuma organizators un saņemta pašvaldības izpilddirektora atļauja, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

23. Publiskā pasākuma organizators vai pasākuma dalībnieks pašvaldībā iesniedz iesniegumu (1.pielikums) par tirdzniecības pasākuma laikā atļaujas saņemšanu, tam pievienojot tirdzniecības vietas vizualizāciju un izvietojumu kartē.

24. Noteikumu 1.pielikuma iesniegums par tirdzniecību pasākuma laikā iesniedzams ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms paredzētā pasākuma norises.

25. Pašvaldības izpilddirektors un publisku pasākumu darba grupa izvērtē pasākuma organizatora iesniegumu par pasākumu un tajā plānoto tirdzniecību un ir tiesīga:

25.1. neatļaut tirdzniecību pasākuma laikā;

25.2. noteikt vai ierobežot pasākuma laikā un vietā realizējamās preču grupas, tai skaitā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību;

25.3. pieprasīt citus dokumentus pēc situācijas izvērtējuma.

26. Ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiska pasākuma rīkošanai jāsaņem pašvaldības atļauja vai saskaņojums, tad atļauja tirdzniecībai pasākuma laikā tiek izdota, ja izsniegta atļauja vai saskaņojums publiska pasākuma rīkošanai.

27. Pasākumu laikā realizējamo preču grupas netiek ierobežotas, ievērojot šo noteikumu 9.11. un 9.12.apakšpunktā noteikto.

28. Tirdzniecības vietas pasākumu laikā Centra rajonā tiek apstiprinātas ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu un informācija tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

VI. Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja tirdzniecībai publiskās vietās

29. Atļaujas saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju centros (Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110, Tukuma ielā 30 – turpmāk Apkalpošanas centri), vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūta iesniegumu uz e-pastu: pasts@jurmala.lv par tirdzniecības atļaujas saņemšanu vai izmaiņām saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

30. Šo noteikumu 29.punktā minētajiem iesniegumiem, ņemot vērā attiecīgo tirdzniecības veidu un vietu, pievieno šādus dokumentus:

30.1. labiekārtojuma projektu un/vai vispārējo rādītāju veidlapu (3.pielikums - “Vispārējo rādītāju veidlapa tirdzniecībai” vai 4.pielikums – “Vispārējo rādītāju veidlapa sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem”), kura saskaņota ar Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu (izņemot īslaicīgai ielu tirdzniecības vietai ārpus Centra rajona un tirdzniecībai pasākumu laikā);

30.2. krāsainu tirdzniecības vietas foto fiksāciju un izvietojuma plānu ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250 (izņemot, ja saņemts Pilsētplānošanas nodaļas saskaņojums);

30.3. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību (izņemot, ja saņemts Pilsētplānošanas nodaļas saskaņojums);

30.4. fiziskas personas, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;

30.5. tirdzniecības dalībnieka apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību;

30.6. autotransporta izvietojumu un kustības maršrutu, atzīmējot to kartē un norādot ielu tirdzniecības veikšanai nepieciešamās pieturvietas, ja ielu tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, tostarp no pārvietojamā transporta līdzekļa;

30.7. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par ielu tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā (tikai tirdzniecības vietai pasākumu laikā);

30.8. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā norādīts dalībnieka vārds/uzvārds vai nosaukums, fiziskas vai juridiskas personas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (tirdzniecības organizēšanai, t.sk. pasākuma laikā);

30.9. līguma kopiju ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu (tikai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanai no pārvietojamā tirdzniecības treilera).

31. Ja atbildīgā struktūrvienība konstatē, ka nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (ņemot vērā tirdzniecības veidu), tad atbildīgā struktūrvienība iesniedzējam uz 29.punktā minēto iesniegumu nosūta informāciju par papildu dokumentu iesniegšanu.

32. Ja 30 dienu laikā no pieprasījuma izsūtīšanas brīža papildu dokumenti netiek iesniegti, pieteikums tiek anulēts.

33. Lai saņemtu atļauju tirdzniecības organizēšanai, tirdzniecības dalībniekam ir jāmaksā pašvaldības nodeva, kas noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos.

34. Atļauja tirdzniecībai tiek izsniegta tikai pēc pašvaldības nodevas samaksas.

35. Pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas izskata 29.punktā minēto iesniegumu un izsniedz atļauju tirdzniecībai publiskās vietās 2.1.apakšpunktā minētajiem tirdzniecības veidiem vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski informējot par to iesnieguma iesniedzēju.

36. Tirdzniecības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz kalendārā gada 31.decembrim. Ja iesniegumā norādīts ilgāks laika periods, pašvaldība gala termiņu nosaka 31.decembri.

37. Lai pagarinātu tirdzniecības atļaujas termiņu, nepieciešams iesniegt šo noteikumu 29.punktā minēto iesniegumu. Šo noteikumu 30.punktā minētos papildus dokumentus nav atkārtoti jāiesniedz, ja:

37.1. darbība norisinās nepārtraukti;

37.2. nav mainījies tirdzniecības preču klāsts;

37.3. nav beidzies izsniegtais projekta vai saskaņojuma termiņš;

37.4. noslēgts tirdzniecības vietas nomas līgums ilgāk par vienu gadu.

38. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās tirdzniecība atļauta tikai ar pašvaldības izpilddirektora atļauju. Atļaujai papīra vai elektroniskā formātā jāatrodas tirdzniecības vietā to norises laikā.

39. Tirdzniecības atļauja tiek nosūtīta elektroniski uz 29.punktā minētajā iesniegumā norādīto e-pasta adresi, papīra formātā pa pastu vai izsniegta klātienē Apmeklētāju centros.

40. Tirdzniecība bez derīgas pašvaldības atļaujas, tajā skaitā, ja atļauja papīra vai elektroniskā formātā neatrodas tirdzniecības vietā, ir tirdzniecība neatļautā vietā.

VII. Tirdzniecības dalībnieka pienākumi kārtības nodrošināšanai

41. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:

41.1. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

41.2. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā;

41.3. par tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas izvietojuma, platības un vizuālā risinājuma ievērošanu;

41.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu konkrētajā ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā un 2 m rādiusā ap to, atkritumu urnu izvietošanu un to savlaicīgu iztukšošanu;

41.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un to uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu;

42. Tirdzniecības dalībniekam pēc pašvaldības izpilddirektora vai viņa pakļautībā esošo pilnvaroto personu, kā arī kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pašvaldības izpilddirektora izsniegtā atļauja.

43. Tirdzniecības vietā veikt tirdzniecību var tirdzniecības atļaujā norādītā persona, norādītā fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai persona, kas ar norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba tiesiskās attiecības, noslēgusi uzņēmuma līgumu un ir attiecīgi pilnvarota.

44. Gadījumos, kad tirdzniecības vietā konstatēti vairākkārtēji pārkāpumi par apkārtējo iedzīvotāju miera traucēšanu, pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par darba laika ierobežošanu vai skaņu pastiprinošu iekārtu lietošanas ierobežošanu vai aizliegšanu attiecīgajā tirdzniecības vietā.

VIII. Pašvaldības izsniegto tirdzniecības atļauju apturēšanas kārtība

45. Pašvaldības izpilddirektors var pieprasīt, lai tirdzniecības dalībnieks ne vēlāk kā trīs darba dienas no paziņojuma saņemšanas brīža pārvieto konkrēto tirdzniecības vietu, iespēju robežās paliekot tuvāk savai tirdzniecības vietai, uz noteiktu laiku šādos gadījumos:

45.1. sakarā ar veicamajiem neatliekamiem remontdarbiem (komunikāciju, ietvju, ielas seguma remonts u.tml.);

45.2. saistībā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus saskaņojusi pašvaldība;

45.3. ja tas rada draudus iedzīvotāju, apmeklētāju vai tirgotāju drošībai.

45.4. ja tas nepieciešams pilsētas projektu īstenošanai.

46. Pašvaldība ir tiesīga tirdzniecības dalībniekam izsniegto atļauju anulēt, ja:

46.1. tirdzniecības dalībnieks apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas;

46.2. patvaļīgi mainīts tirdzniecības vietas izvietojums, platība vai vizuālais risinājums;

46.3. tiek tirgotas preču grupas, kuras nav norādītas saņemtajā atļaujā;

46.4. tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi;

46.5. tās darbībā gada laikā atkārtoti konstatēti šajos noteikumos minēto prasību izpildes pārkāpumi.

47. Ja tiek pieņemts lēmums par tirdzniecības atļaujas anulēšanu, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

IX. Noteikumu izpildes kontrole

48. Par noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

49. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 42., 43., 44. un 45.punktā noteikto prasību neievērošanu veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

50. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 50.punktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

X. Noslēguma jautājumi

51. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē.

52. Uzraudzību un kontroli par noteikumu ievērošanu nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija.

53. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošie noteikumi Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

54. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.30 “Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

55. Šo noteikumu 33. un 34.punkts netiek piemērots no noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX

Pielikums Nr.2 DOCX

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.37
“Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Saistošie noteikumi ir izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 9. punktu.

1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai organizators saskaņo ar pašvaldību ielu tirdzniecības vietas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas (turpmāk – tirdzniecības) iekārtošanu un saņem atļauju; tirdzniecības veidus; tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; tirdzniecības dalībnieka pienākumus kārtības nodrošināšanai; izsniegto tirdzniecības atļauju apturēšanas kārtību; administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtību.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Šajos saistošajos noteikumos iekļauta atvieglota atļaujas saņemšanas kārtība, iespēja tirdzniecības dalībniekiem vai organizatoriem saņemt atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai no pārvietojamā tirdzniecības treilera, kas nebija atrunāts 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”. Lai sezonas tirdzniecības vietas atbilstu kopējam vizuālam risinājumam, kas attiecīgi ļautu izveidot ielu tirdzniecības vietu vienotu izskatu, nepieciešams izstrādāt jaunus saistošos noteikumus, kas noteiktu kārtību, kādā publiskās vietās tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, jo grozījumi esošajos saistošajos noteikumos pārsniegtu vairāk kā pusi, bet Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punkts noteic, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.

2.2. Saistošajos noteikumos ir ievēroti un ņemti vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 2.decembra vēstulē Nr.1-18/10768 noteiktie norādījumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekme uz budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Saistošo noteikumu projekts skar fiziskas un juridiskas personas, kuras veic tirdzniecību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

4.2. Saistošo noteikumu projekts sekmēs kvalitatīvu tirdzniecības vietu izvietošanu, jo ir izveidotas jaunas saskaņošanas veidlapas sezonas tirdzniecības vietām, kā rezultātā ielu tirdzniecības vietas tiks veidotas, balstoties pēc vienota parauga. Tiesiskais regulējums sniegs tirdzniecības dalībniekiem vai organizatoriem iespēju veikt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu no pārvietojamā tirdzniecības treilera, kā arī nodrošinās, ka tirdzniecības dalībnieki vai organizatori, kuri veic īslaicīgu ielu tirdzniecību ārpus centra nav nepieciešams saņemt Domes Pilsētplānošanas nodaļas saskaņojumu, tādējādi atvieglojot atļaujas saņemšanu. T irdzniecības dalībniekiem vai organizatoriem, kuri plāno veikt ielu tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta netiek ierobežotas preču grupas, kā iepriekš tas tika noteikts iepriekšējos saistošajos noteikumos. Tiek aktualizētas un optimizētas atļaujas saņemšanas veidlapas, tādējādi tirdzniecības dalībniekiem vai organizatoriem atvieglojot atļaujas pieteikšanās procesu. Turpmāk tirdzniecības dalībniekiem vai organizatoriem izsniegtā atļauja tirdzniecības vietā drīkst atrasties arī elektroniskā veidā. Kopumā saistošie noteikumi sniegs tirdzniecības dalībniekiem vai organizatoriem labāku pakalpojuma pieejamību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas dome. Saistošie noteikumi nodrošinās institūcijas operatīvāku atļaujas izsniegšanas procesu, jo saistošie noteikumi nosaka, ka īslaicīgai ielu tirdzniecībai ārpus centra rajona nav nepieciešams Domes Pilsētplānošanas nodaļas saskaņojums. Tiks atvieglots Domes Pilsētplānošanas nodaļas saskaņošanas process, jo tiek ieviestas jaunas saskaņojuma veidlapas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas netika veiktas, jo saistošo noteikumu regulējums ir labvēlīgs privātpersonām un uzņēmējiem, jo tiks nodrošināts operatīvāks tirdzniecības atļauju izsniegšanas process. Ņemot vērā uzlaboto kārtību un pieteikuma veidlapas izstrādi, saistošie noteikumi mudinās tirdzniecības dalībniekus vai organizatorus saņemt atļauju un veikt atļautu ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, tādējādi pašvaldībai nodrošinot kontroli par izveidotajām tirdzniecības vietām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF