Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 5

protokols Nr. 1, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un deju izglītības programmas” 6.3apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Lēmuma 17.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 17.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

17.

Pirmsskolas izglītības skolotājs*

4,00

900

3600

1.2. Izteikt Lēmuma 20.pielikumā (Jūrmalas Mākslas skolas darbinieku skaita saraksts) 9.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

9.

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

1,98

790

1564

1.3. Izteikt Lēmuma 21.pielikumā (Jūrmalas Mūzikas vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 6.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

6.

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

13,312

790

10517

1.4. Izteikt Lēmuma 33.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts) 45.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

45.

Automobiļa vadītājs

3,00

896

2688

2. Lēmuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunkts piemērojams ar 2021.gada 1.janvāri.

3. Lēmuma 1.4.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 8.martā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF