Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 8

protokols Nr. 1, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr.743
“Par tirdzniecības vietu nomas maksām”

Lai samazinātu Covid-19 ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz uzņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un ņemot vērā, ka 2021.gada 1.janvārī spēku zaudēja Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumi Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija”, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr.807 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību””, kuri nosaka nomas maksas samazinājuma vai atbrīvojuma pieteikšanās termiņa pagarinājumu, kā arī pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr.743 “Par tirdzniecības vietu nomas maksām” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt Lēmuma 1.punktā vārdus “2020.gada 31.decembrim” ar vārdiem “2021.gada 30.jūnijam”;

2. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Noteikt, ka nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam piemērojams komersantiem, kuriem ir noslēgti tirdzniecības vietu nomas līgumi ar Domi, neveicot grozījumus tirdzniecības vietu nomas līgumā, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, kas atbilst Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 7.punktā noteiktajam.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF