Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 28.janvāra 8.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2020.gada 17.decembrīNr. 743

protokols Nr. 23, 8. punkts

Par tirdzniecības vietu nomas maksām

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 21.maija lēmumu Nr.206 “Par tirdzniecības vietu nomas maksām” par laika posmu no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 10.jūnijam (diena, kad spēku zaudēja likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”) tika nolemts piemērot tirdzniecības vietu nomas maksas atbrīvojumu vai tirdzniecības vietu nomas maksas samazinājumu Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumos Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” noteikto nozaru komersantiem (nomniekiem), kā arī citu nozaru - mazumtirdzniecības, ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas ražošanas nozaru komersantiem.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmā daļa noteic, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2020.gada 31.decembrim atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punkts noteic, ka publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šajos noteikumos noteiktiem kritērijiem.

Pamatojoties uz Domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.59 “Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu”, Jūrmalas centra rajonā tika izveidotas un apstiprinātas ielu tirdzniecības vietas, kā arī izveidota un apstiprināta Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles komisija.

Lai samazinātu Covid-19 ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz uzņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumiem Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija”, Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punktu un 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Par laika posmu no 2020.gada 18.jūlija, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim, ja nomnieks, atbilst Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punktā noteiktajiem kritērijiem piemērot: Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 8.lēmumu

1.1. tirdzniecības vietas nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;

1.2. tirdzniecības vietas nomas maksas samazinājumu atbilstoši nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

2. Noteikt, ka nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam, piemērojams Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumos Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” noteikto nozaru komersantiem un citu nozaru - mazumtirdzniecības, ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas ražošanas nozaru komersantiem, kuriem ir noslēgti tirdzniecības vietu nomas līgumi ar Domi, neveicot grozījumus tirdzniecības vietu nomas līgumā, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, kas atbilst Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 7.punktā noteiktajam. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 8.lēmumu

3. Uzdot Domes Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles komisijai pieņemt lēmumu par nomnieku tirdzniecības vietu nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu.

4. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai veikt nepieciešamās darbības nomnieku saņemto iesniegumu izskatīšanai Domes Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles komisijā un informēt nomnieku par Domes Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles komisijas pieņemto lēmumu.

5. Domes Centralizētajai grāmatvedībai veikt tirdzniecības vietu nomas maksas uzskaiti un pārrēķinu atbilstoši Domes Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles komisijā pieņemtajiem lēmumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF