Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 110.lēmumu

2021.gada 28.janvārīNr. 15

protokols Nr. 1, 18. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345
“Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas
maksas pakalpojumiem”

Ņemot vērā, ka 2020.gada 30.decembrī ir stājušies spēkā Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošie noteikumi Nr.40 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām”, kuru 14.1.apakšpunkts paredz nodevas samaksu par atzinumu par inženierbūvju izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam un Finanšu komitejas 2021.gada 26.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem” šādu grozījumu:

Svītrot pielikuma 8.punktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis