Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 16

protokols Nr. 1, 20. punkts

Par būvju nojaukšanu Lienes ielā 6A, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 15.oktobrī saņemts nekustamā īpašuma Lienes ielā 6A, Jūrmalā, īpašnieka iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/4265, turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 009 5204 002) un šķūni (būves kadastra apzīmējums 1300 009 5204 006), Lienes ielā 6A, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000019544, tehniskās inventarizācijas lietu, būvju arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, pilnvaru un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Būves atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums” tai noteikto kompetenci, 2020.gada 30.decembra vēstulē Nr.06-01/6374 norādījusi, ka piekrīt būvju nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2020.gada 6.oktobra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/09), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 19.novembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 5204 002) un šķūņa (būves kadastra apzīmējums 1300 009 5204 006), Lienes ielā 6A, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 5204 002) un šķūņa (būves kadastra apzīmējums 1300 009 5204 006), Lienes ielā 6A, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF