Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 17

protokols Nr. 1, 21. punkts

Par būves nojaukšanu Rītupes ielā 26, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 29.decembrī saņemts nekustamā īpašuma Rītupes ielā 26, Jūrmalā, īpašnieku iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/5628, turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo pamatcelnti (būves kadastra apzīmējums 1300 018 1408 001), Rītupes ielā 26, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1414, tehniskās inventarizācijas lietu, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, būves arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, un ņemot vērā būves īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2021.gada 5.janvāra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/01), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 25.janvāra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst pamatcelntes (būves kadastra apzīmējums 1300 018 1408 001), Rītupes ielā 26, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai pamatcelntes (būves kadastra apzīmējums 1300 018 1408 001), Rītupes ielā 26, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF