Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 20

protokols Nr. 1, 24. punkts

Par zemes vienības Liesmas ielā 1A, Jūrmalā,
lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

Izskatot SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154, (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 16.decembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/20S-20367 ar lūgumu Domei noteikt privatizācijas lietošanas mērķi zemes vienībai Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 0059 (turpmāk – zemes vienība), Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 0153 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000607906 nostiprinātas juridiskai personai. Atbilstoši Nekustamā īpašuma pārvaldības sistēmas datiem Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2305 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 026 0059.

Zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.4.52.punktu atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P52), kuru galvenais izmantošanas veids ir Veselības aizsardzības iestāžu apbūve, ko veido veselības aprūpes objekti.

Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumu Nr.946 “Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” (turpmāk – Noteikumi Nr.946) 2.punkts nosaka, ka privatizācijas lietošanas mērķi pēc privatizāciju veicošās institūcijas pieprasījuma nosaka pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgais zemesgabals, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādīto atļauto zemes izmantošanu.

Noteikumu Nr.946 6.2.apakšpunkts nosaka, ka, ja pašvaldībā ir stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, kas izstrādāts saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu, un zemesgabala kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis nesakrīt ar teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanu, – par zemesgabala privatizācijas lietošanas mērķi nosaka teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanu.

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmas informāciju Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā zemes vienībai lietošanas mērķis ir noteikts Noliktavu apbūve (Kods: 1002).

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumu Nr.946 “Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 2., 6.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 4.4.52.punktu, un 2021.gada 25.janvāra Attīstības un vides jautājuma komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 0059, 2305 m2 platībā noteikt lietošanas mērķi privatizācijai – Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (Kods: 0902).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF