Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 21

protokols Nr. 1, 25. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Slokas ielā 42, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Recta Prim”, vienotais reģistrācijas Nr.44103140193 (turpmāk – Sabiedrība) 2021.gada 11.janvāra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/21S-441 ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Slokas ielā 42, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 3204 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Slokas ielā 42, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 3204 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4873 nostiprinātas sešām personām. Atbilstoši Nekustamā īpašuma pārvaldības sistēmas datiem Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 5995 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 010 3204.

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Slokas ielā 42, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 3201 (turpmāk – Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6023 nostiprinātas dzīvokļu īpašniekiem. Būvju īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3204 001 (adrese: Slokas iela 42, Jūrmala).

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Slokas iela 36, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 3202 (turpmāk – Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4981 nostiprinātas dzīvokļu īpašniekiem. Būvju īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3204 002 (adrese: Slokas iela 36, Jūrmala).

Sabiedrība 2020.gada 26.oktobrī ir saņēmusi Nekustamā īpašuma kopīpašnieku iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada 29.jūlijā darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/25 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas zemes vienības 3645 m2 un 2350 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība Slokas ielā 42, Jūrmala, atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD2).

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, 35.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 11., 14., 19.punktiem, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1. un 28.2.apakšpunktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 4.3.2.4.apakšpunktiem, un 2021.gada 25.janvāra Attīstības un vides jautājuma komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Slokas ielā 42, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 3204, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Slokas ielā 42, Jūrmalā, ar kopējo platību 5995 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2350 m2 platībā un piešķirot adresi Slokas iela 36, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 010 0156, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Slokas ielā 42, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 3645 m2, kadastra apzīmējums 1300 010 0157, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Slokas ielā 42, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods: 0702).

5. Zemes vienībai Slokas ielā 42, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0157 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Slokas ielā 42, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Slokas iela 36, Jūrmala, ar kopējo platību 2350 m2, kadastra apzīmējums 1300 010 0156, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Slokas ielā 36, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods: 0702).

9. Zemes vienībai Slokas ielā 36, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0156 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Slokas ielā 36, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF