Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 34

protokols Nr. 1, 44. punkts

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā,
atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Kauguri 0122, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0125, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 020 0122, ar kopējo platību 569 m2, (turpmāk – zemesgabals) 2015.gada 17.jūnijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000545777.

Zemesgabalam nav pieslēguma koplietošanas ceļam un zemesgabals pieguļ vairākiem zemesgabaliem – Rūpniecības ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4910, Pērļu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4914, Dambja ielā 21, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4912, Kauguri 0123, kadastra Nr.1300 020 0123 un Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošajam zemesgabalam Rūpniecības ielā 4A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4913.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS15). Teritorijas galvenie izmantošanas veidi: savrupmāju apbūve (11001) un vasarnīcu apbūve (11002). Teritorijas papildizmantošanas veidi: labiekārtota publiskā ārtelpa (24001) un publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

Zemesgabalam ir šādi apgrūtinājumi:

- zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- ievērot ķīmiskās aizsargjoslas noteikumus, ko apliecina Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada 13.novembra izziņa Nr.14-2/85). Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 1.panta 11.punkta “a” apakšpunktā noteikto zemesgabals klasificējams kā zemes starpgabals, jo tā platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību un tam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.

Domē 2020.gada 3.augustā saņemts zemesgabalam blakus esošā nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 4, Jūrmalā, īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā Nr.1.1-39/203-12711) ar lūgumu izīrēt ar izpirkuma tiesībām pašvaldības zemesgabalu.

Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Ievērojot zemesgabala novietojumu, un to, ka zemesgabals (zemes starpgabals) ne šobrīd, ne nākotnē nav nepieciešams pašvaldības un tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, Domei nav lietderīgi zemesgabalu saglabāt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

Atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punkts noteic, ka zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), Atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals. Līdz ar to, lai likvidētu zemes starpgabalu, zemesgabals atsavināms vienam no zemesgabalam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem. Šajā gadījumā pirmpirkuma tiesības uz zemesgabala (zemes starpgabala) atsavināšanu var izmantot četri nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemesgabals. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās vairāk kā viena no iepriekš minētajām personām, tiek rīkota izsole starp pirmpirkuma tiesīgajām personām. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās tikai viena pirmpirkuma tiesīgā persona, Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija izsoli nerīko un pirkuma līgums pēc nosacītās cenas samaksas pilnā apmērā tiek noslēgts ar šo pirmpirkuma tiesīgo personu.

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).

Savukārt Atsavināšanas likuma 37. panta piektā daļa noteic, ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosūta tām atsavināšanas paziņojumu.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 20.novembrī

VZD kadastrālā vērtība

2021. gada l. janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2021.gada 5.janvārī

6 400

9 713

404

Sertificēta vērtētāja SIA "Grant Thornton Baltic” zemesgabala novērtēšanas izdevumi ir 302,50 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punkts noteic, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir - manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un to, ka ar Domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.259 “Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu” tika nolemts atsavināt zemesgabalu, pārdodot mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgajām personām, un uz 2017.gada 30.augustā paredzēto mutisko izsoli nepieteicās neviena pirmpirkuma tiesīgā persona, kā arī to, ka Domē 2020.gada 3.augustā ir saņemts zemesgabalam blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegums ar lūgumu izīrēt ar izpirkuma tiesībām pašvaldības zemesgabalu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 8.janvāra sēdē (protokola Nr.8.2-7/1) nolēma atsavināt zemesgabalu un nosacīto cenu noteikt – 10 016 EUR (desmit tūkstoši sešpadsmit euro), kas noapaļota līdz veselam EUR, saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastrālo vērtību - 9713 EUR, kas palielināta par zemesgabala novērtēšanas izdevumiem – 302,50 EUR, izsoles soli 702 EUR (septiņi simti divi euro), izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta “a” apakšpunktu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 8.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/1) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 25.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, starp pirmpirkuma tiesīgajām personām Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu (zemes starpgabalu) Kauguri 0122, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 006 0125, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 020 0122, ar kopējo platību 569 m2, (turpmāk – zemesgabals).

2. Apstiprināt zemesgabala:

2.1. nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 10 016 EUR (desmit tūkstoši sešpadsmit euro);

2.2. izsoles soli – 702 EUR (septiņi simti divi euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt zemesgabala izsoles noteikumus starp pirmpirkuma tiesīgajām personām saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu (zemes starpgabalu) var realizēt zemesgabalam piegulošo nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4910, Pērļu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4914, Dambja ielā 21, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4912, Kauguri 0123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0123, īpašnieki.

5. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās vairāk kā viena no 4.punktā minētajām personām, Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija rīko izsoli starp pirmpirkuma tiesīgajām personām.

6. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās tikai viena pirmpirkuma tiesīgā persona, Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija izsoli nerīko un Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa organizē pirkuma līguma noslēgšanu ar šo pirmpirkuma tiesīgo personu par nosacīto cenu, pēc nosacītās cenas samaksas pilnā apmērā.

7. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā nepiesakās neviena no pirmpirkuma tiesīgajām personām, Dome lemj par turpmāko rīcību ar zemesgabalu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF