Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 41

protokols Nr. 1, 51. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Bulduri 004, Jūrmalā

Izskatot zemes vienības Bulduri 004, Jūrmalā, nomnieka valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” pilnvarotās personas Vārds Uzvārds, kurš rīkojas saskaņā ar 2017.gada 19.aprīļa pilnvaru Nr.5008 (turpmāk – Nomnieks), 2020.gada 10.decembra iesniegumu Nr.11.11-26/2565 (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ar lietas Nr.1.1-19/20S - 20019), kurā sniegta informācija, par to, ka starp Nomnieku un Domi ir noslēgts nomas līgums un lūdz piešķirt lietošanas mērķi plānotajai zemes vienības daļai.

Starp Domi un Nomnieku ir noslēgts 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1496, par zemes vienības daļas Bulduri 004, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 3807, 50 m2 platībā (turpmāk – Zemes vienības daļa) nomu - elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas uzstādīšanai un uzturēšanai, kā arī stacijas lietošanai elektromobiļu uzlādes vajadzībām.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) zemes vienība Bulduri 004, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 3807, atrodas Transporta infrastruktūras teritorijā (TR1), kur teritorijas galvenais izmantošanas veids ir Inženiertehniskā infrastruktūra; Transporta apkalpojošā infrastruktūra; Transporta lineārā infrastruktūra.

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 2.2.apašpunktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši […] vietējas pašvaldības teritorijas plānojumam […] kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka plānotajai (projektētai) zemes vienības daļai. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.5.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai […] un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams. Noteikumu Nr.496 26.1.apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apgūtai zemes vienībai, kas saskaņā ar teritorijas plānojumu ir paredzēta būvju “Ielas un ceļi” būvniecībai, zemei noteic lietošanas mērķi Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Zemes vienībai NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) neatbilst Saistošajos noteikumos Nr.8 noteiktajai atļautajai izmantošanai un noslēgtajam zemes nomas līgumam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.5.apakšpunktu, 18.punktu, 26.1.apakšpunktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 25.janvāra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Mainīt zemes vienības Bulduri 004, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 3807, ar kopējo platību 1213 m2 noteikto lietošanas mērķi Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) uz Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

2. Zemes vienības Bulduri 004, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 3807, ar kopējo platību 1213 m2, plānotajai (projektētajai) zemes vienības daļai 50 m2 platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF