Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 47

protokols Nr. 1, 57. punkts

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2020.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.585 “Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 514 1301, kas sastāv no administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 014 1304 001, ar kopējo platību 470,8 m2, noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1304 002, ar kopējo platību 68,02 m2, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1304 004, ar kopējo platību 15,5 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums), pārdošanu pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 132 000 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši euro), izsoles soli 6 600 EUR (seši tūkstoši seši simti euro) un izsoles dalības maksu 20 EUR (divdesmit euro), kā arī apstiprināja ēku (būvju) īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv izsludinātajā izsolē noteiktajā pieteikšanās termiņā no 2020.gada 19.novembra līdz 2020.gada 9.decembrim tika reģistrēts viens izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds, (turpmāk – Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieka piedāvātā cena ir 138 600 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti euro), kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2020.gada 4.decembrī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 13 200 EUR un 2020.gada 30.decembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 125 400 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.8.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Domes 2020.gada 29.oktobrī pieņemto lēmumu Nr.585 “Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, Izsoles noteikumu 6.8., 6.9. un 6.10.apakšpunktu, ņemot vērā 2020.gada 22.decembra aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2061558/0/2020-AKT un Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 23.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/39), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt no 2020.gada 19.novembra līdz 2020.gada 21.decembrim notikušās nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 514 1301, kas sastāv no administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 014 1304 001, ar kopējo platību 470,8 m2, noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1304 002, ar kopējo platību 68,02 m2, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1304 004, ar kopējo platību 15,5 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums), elektroniskās izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 138 600 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF