Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.februārīNr. 51

protokols Nr. 3, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 18.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas darbinieku skaita saraksts) 11.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

11.

Apkopējs

4,00

500

2000

1.2. Izteikt 40.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” darbinieku skaita saraksts) 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

2.

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1,00

1244

1244

2. Lēmuma 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.aprīlī.

3. Lēmuma 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.martā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF