Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2021.gada 25.februārīNr.3

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms (piedalās attālināti), Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Andris Čuda (piedalās attālināti), Ņikita Ņikiforovs (piedalās attālināti), Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Jānis Lediņš (piedalās attālināti), Rolands Parasigs-Parasiņš (no plkst.11.05 piedalās attālināti)

Nepiedalās deputāti:

Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece (darba nespējas lapa)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs (piedalās attālināti)

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

(piedalās attālināti)

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Mežsaimniecības nodaļas vadītājs

Atis Sapronovs

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Kultūras nodaļas vadītāja vietniece

Dace Ziemele

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Šponberga

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Mārketinga nodaļas Tūrisma informācijas centra vadītāja

Aleksandra Stramkale

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Sociālo pakalpojumu centra "Kauguri" vadītāja

Sarmīte Grope

(piedalās attālināti)

Pumpuru vidusskolas direktore

Ausma Bruņeniece

PII "Saulīte" vadītāja

Ineta Aroniete

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Centrālās bibliotēkas direktore

Sarmīte Brence

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

Sēde noris videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

4.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu"

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu”

7.

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa 2.rīcības atklātajā projektu konkursā

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē”

9.

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”

12.

Par dalību valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2021. gadā” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 "Par Koku vērtēšanas komisiju"

14.

Par naudas sodu norakstīšanu

15.

Par sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmiju projekta “Jūrmala ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027” īstenošanā

16.

Par Jūrmalas pilsētas Goda tērpa koncepta apstiprināšanu

17.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta "Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā" noslēgumu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu ”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

21.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam

22.

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir”/“Media Unites and Separates” noslēgumu

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.470 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS - skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” īstenošanu”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta nolikumā Nr.9 „Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums”

27.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu””

30.

Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā

31.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumiem

33.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 „Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

34.

Par būves nojaukšanu Matrožu ielā 12, Jūrmalā

35.

Par būvju nojaukšanu Rēzeknes Pulka ielā 4 - 1, Jūrmalā

36.

Par zemes vienību Konkordijas ielā 35, Jūrmalā, un Konkordijas ielā 35B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Brīvības prospektā 114, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 19, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ziedoņa ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

41.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18.līnijā 1A, Jūrmalā

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu

43.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu”

44.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 21, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-96, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-109, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

47.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-118, Jūrmalā, sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

48.

Par sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Lauku ielā 35-12, Jūrmalā, sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.36 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

54.

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Jomas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

56.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

57.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līgumu noslēgšanu

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 50, Jūrmalā

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 61, Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 15, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piekrastes ielā 35A, Jūrmalā

62.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.369Nr.369 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 59, Jūrmalā"

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansējuma nodrošināšanu ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/19/I/003) “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanai

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

4.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu"

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu”

7.

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa 2.rīcības atklātajā projektu konkursā

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē”

9.

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”

12.

Par dalību valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2021. gadā” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 "Par Koku vērtēšanas komisiju"

14.

Par naudas sodu norakstīšanu

15.

Par sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmiju projekta “Jūrmala ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027” īstenošanā

16.

Par Jūrmalas pilsētas Goda tērpa koncepta apstiprināšanu

17.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta "Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā" noslēgumu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

21.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam

22.

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir”/“Media Unites and Separates” noslēgumu

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.470 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS - skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” īstenošanu”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta nolikumā Nr.9 „Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums”

27.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu””

30.

Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā

31.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumiem

33.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 „Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

34.

Par būves nojaukšanu Matrožu ielā 12, Jūrmalā

35.

Par būvju nojaukšanu Rēzeknes Pulka ielā 4 - 1, Jūrmalā

36.

Par zemes vienību Konkordijas ielā 35, Jūrmalā, un Konkordijas ielā 35B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Brīvības prospektā 114, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 19, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ziedoņa ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

41.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18.līnijā 1A, Jūrmalā

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu

43.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu”

44.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 21, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-96, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-109, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

47.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-118, Jūrmalā, sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

48.

Par sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Lauku ielā 35-12, Jūrmalā, sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.36 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

54.

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Jomas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

56.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

57.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līgumu noslēgšanu

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 50, Jūrmalā

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 61, Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 15, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piekrastes ielā 35A, Jūrmalā

62.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.369 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 59, Jūrmalā"

63.

Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi

64.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

65.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansējuma nodrošināšanu ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/19/I/003) “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanai

Tiešsaistē pieslēdzas R.Parasigs-Parasiņš.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.51)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Izsakās:

G.Grūba izsaka priekšlikumu nevis svītrot saistošo noteikumu spēkā esošās redakcijas 8.3.apakšpunktu, bet gan precizēt to, ka, ārkārtas gadījumos, kontrolpunktos un īpaša režīma zonā var tikt nodrošināts dežurējošais personāls. Tādējādi tiktu nodrošināta kontrole, ja, gadījumā, rodas tehniskas problēmas ar elektroniskajām kontroles ierīcēm.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Grūbas priekšlikumu (“par” – 6 (J.Lediņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 7 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Čuda), nolēma:

pieņemt saistošo noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

4. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā” (lēmums Nr.52)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu" (lēmums Nr.53)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu".

Sēdes tehniskais pārtraukums 11.22-11.27

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu” (lēmums Nr.54)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu”.

7. Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa 2.rīcības atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.55)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa 2.rīcības atklātajā projektu konkursā.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē” (lēmums Nr.56)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē”.

9. Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.57)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš izsaka priekšlikumu šī projekta ietvaros pie neattiecināmajām izmaksām paredzēt invazīvo augu iznīcināšanu visā takas garumā, lai mazinātu ietekmi uz vidi.

E.Krivcova izsakās, ka novērtē R.Parasiga-Parasiņa vēlmi uzlabot Jūrmalu, bet, šajā gadījumā, ir jāsaprot, ka šis ir konkrēts projekts, kura galvenais mērķis ir dabas takas izveidošana, tāpēc nebūtu jāpārspīlē ar šo projektu uzlabojot visu kāpu teritoriju, jo, pretējā gadījumā, var arī nepiešķirt finansējumu šim projektam. Aicina deputātus atbalstīt lēmuma projekta sagatavoto redakciju.

R.Parasigs-Parasiņš uzskata, ka ir jābūt tikai vēlmei - organizējot iepirkumu šī projekta realizēšanai, vienkārši, var noteikt lielāku platību, sedzot papildu finansējumu no neattiecināmajām izmaksām. Tāpēc neredz risku, šī papildinājuma dēļ, zaudēt visu finansējumu.

G.Grūba izsakās, ka R.Parasiga-Parasiņa priekšlikums ir ļoti labs, protams diskutējot par to, vai to var realizēt šī projekta ietvaros. Uzskata, ka pašvaldības atbildīgās struktūras sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un attiecīgās jomas speciālistiem, piesaistot ES struktūrfondu līdzfinansējumu, varētu izstrādāt atsevišķus projektus par invazīvo sugu apkarošanu lielākās platībās kā, piemēram, šādu projektu būtu nepieciešams realizēt teritorijā starp Kļavu ielu un Ogres ielu. Invazīvo sugu apkarošanai kā dabai draudzīgākā metode varētu būt zemes virskārtas augšējā slāņa noņemšana.

G.Truksnis - tā kā, ņemot vērā R.Parasiga-Parasiņa priekšlikumu, lēmuma projektā šobrīd nevar precīzi noteikt ne projekta neattiecināmo izmaksu summu izmaiņas, ne teritorijas platību, lūdz R.Parasigu-Parasiņu precizēt savu priekšlikumu.

R.Parasigs-Parasiņš izsaka priekšlikumu lēmuma projektu papildināt ar 8.punktu, kurā uzdot attiecīgajai struktūrvienībai apsekot dabā un noteikt nepieciešamos apjomus, lai attīrītu krasta kāpu aizsargjoslu pilnā platumā šīs izveidotās takas garumā, novērtēt invazīvo augu sugu kopējo platību un pievienot iepirkuma dokumentiem šos apjomus, lai saņemtu precīzu piedāvājumu šo darbu realizēšanai. Attiecīgi pēc tam uz domes sēdi sagatavot priekšlikumu, kur šie darbi tiek iekļauti kā neattiecināmo izmaksu izmaiņas attiecīgajam projektam.

G.Truksnis uzskata, ka šis tomēr nav balsojams priekšlikums, jo ir izvērsti sarežģīts un nav konkrēts. Lūdz deputātus turpmāk sarežģītus priekšlikumus iesniegt rakstiski.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā” (lēmums Nr.58)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu” (lēmums Nr.59)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”.

12. Par dalību valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2021.gadā” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr.60)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2021.gadā” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 "Par Koku vērtēšanas komisiju" (lēmums Nr.61)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 "Par Koku vērtēšanas komisiju".

14. Par naudas sodu norakstīšanu (lēmums Nr.62)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas sodu norakstīšanu.

15. Par sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmiju projekta “Jūrmala ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027” īstenošanā (lēmums Nr.63)

Ziņotājs:

D.Ziemele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmiju projekta “Jūrmala ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027” īstenošanā.

16. Par Jūrmalas pilsētas Goda tērpa koncepta apstiprināšanu (lēmums Nr.64)

Ziņotājs:

D.Ziemele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Goda tērpa koncepta apstiprināšanu.

17. Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta "Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā" noslēgumu (lēmums Nr.65)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta "Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā" noslēgumu.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu” (lēmums Nr.66)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš - ņemot vērā to, ka Jūrmalas Aspazijas pamatskola ir jaunizveidota skola, un ir cerība, ka šajā skolā pieteiksies ievērojami liels skolēnu skaits, izsaka priekšlikumu direktora algu noteikt nevis EUR 1600, bet EUR 1800, pielīdzinot citu skolu direktoru atalgojumam.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot par R.Parasiga-Parasiņa priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Parasiga-Parasiņa priekšlikumu (“par” – 5 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis (informē, ka elektroniskajā balsojumā ir kļūdījies nobalsojot “par”), L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs)), priekšlikums ir noraidīts.

G.Grūba par balsošanas motīviem – atbalstīja R.Parasiga-Parasiņa priekšlikumu, jo ņemot vērā to, ka ir izsludināts konkurss uz Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktora amatu, lai motivētu spējīgus kandidātus pieteikties, varētu izvēlēties labāko.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu (saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu ”.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā” (lēmums Nr.67)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”.

21. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņotājs:

I.Vasmanis ziņo, ka ir precizēts saistošo noteikumu projekta 7.punkts.

Izsakās:

A.Čuda pateicās Izglītības pārvaldei par priekšlikumu un sekošanu valsts paraugam par atbalstu ģimenēm ar bērniem un Nacionālās apvienības priekšlikumam.

R.Sproģe izsaka pateicību visiem deputātiem par atbalstu sagatavotajam priekšlikumam.

G.Truksnis izsakās, ka, nekādā gadījumā, šis pabalsts nav saistāms ar valsts piešķirto vienreizējo pabalstu ģimenēm ar bērniem. Tas ir pavisam atsevišķs pabalsts tieši izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam, kas tika mērķtiecīgi virzīts, pēc finanšu atlikumu precizēšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar precizējumu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam.

22. Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir”/“Media Unites and Separates” noslēgumu (lēmums Nr.68)

Ziņotājs:

A.Bruņeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir”/“Media Unites and Separates” noslēgumu.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.470 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS - skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” īstenošanu” (lēmums Nr.69)

Ziņotājs:

A.Bruņeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.470 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS - skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” īstenošanu”.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu” (lēmums Nr.70)

Ziņotājs:

I.Aroniete

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu”.

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (lēmums Nr.71)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta nolikumā Nr.9 „Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” (nolikums Nr.2)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta nolikumā Nr.9 „Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums”.

27. Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) (lēmums Nr.72)

Ziņotājs:

S.Grope

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu).

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām” (saistošie noteikumi Nr.13)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Izsakās:

G.Grūba izsakās, ka priekšlikumu pielielināt pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām no EUR 100 uz EUR 150 jau pagājušajā gadā oktobrī ierosināja deputāts M.Stulpiņš. Ir secinājis to, ka gan par šo jautājumu, gan par vienreizējo pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam, vēl pirms lēmuma pieņemšanas, sociālajos tīklos atsevišķi domes deputāti plaši par to sniedz informāciju. Tas liecina, ka tuvojas pašvaldību vēlēšanas, un, šādā veidā tiek iegūtas vēlētāju balsis, jo šo M.Stulpiņa iepriekš ierosināto priekšlikumu varēja atbalstīt jau rudenī. Lūdz deputātus netaisīt savu reklāmas kampaņu uz pašvaldības rēķina. Saistībā ar šo, negrib sagaidīt, ka Zaļo un zemnieku savienības deputāti zvanītu pilsētas iedzīvotājiem un stāstītu par saviem labajiem darbiem, kā tas notika pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām.

R.Sproģe pateicās visiem par atbalstu, sagatavojot šo saistošo noteikumu projektu. Viņasprāt, COVID laiku neviens nebija paredzējis, tāpēc uzskata, ka šajā laikā pensionāri noteikti ir pelnījuši papildu finansiālu atbalstu.

G.Truksnis izsakās, ka gan šis pabalsts, gan vienreizējais pabalsts izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam ir mērķēti pabalsti, ko pašvaldība, ierobežotā budžeta ietvaros, var atļauties. Aicina deputātus savos izteikumos būt koleģiāliem attiecībā pret citiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām”.

G.Grūba par balsošanas motīviem – tāpat kā visi deputāti arī atbalstīja sagatavoto saistošo noteikumu projektu tā iemesla dēļ, ka pensionāri patiesībā ir maznodrošinātas personas un šāds atbalsts viņiem ir nepieciešams.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”” (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka atbilstoši Finanšu komitejas atzinumam, ir sagatavoti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu””.

30. Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā.

31. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu” (lēmums Nr.73)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”.

32. Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.74)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumiem.

33. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 „Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 „Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

34. Par būves nojaukšanu Matrožu ielā 12, Jūrmalā (lēmums Nr.75)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Matrožu ielā 12, Jūrmalā.

35. Par būvju nojaukšanu Rēzeknes Pulka ielā 4 - 1, Jūrmalā (lēmums Nr.76)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Rēzeknes Pulka ielā 4 - 1, Jūrmalā.

36. Par zemes vienību Konkordijas ielā 35, Jūrmalā, un Konkordijas ielā 35B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.77)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Konkordijas ielā 35, Jūrmalā, un Konkordijas ielā 35B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu.

37. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.78)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

38. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Brīvības prospektā 114, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.79)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Brīvības prospektā 114, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

39. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 19, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.80)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 19, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

40. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ziedoņa ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.81)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ziedoņa ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

41. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18.līnijā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.82)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18.līnijā 1A, Jūrmalā.

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.83)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu.

43. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu” (lēmums Nr.84)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (G.Grūba, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu”.

44. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 21, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.85)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 21, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

45. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-96, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.86)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-96, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

46. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-109, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.87)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-109, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

47. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-118, Jūrmalā, sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.88)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-118, Jūrmalā, sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

48. Par sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Lauku ielā 35-12, Jūrmalā, sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.89)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Lauku ielā 35-12, Jūrmalā, sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

49. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.90)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

50. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.91)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

51. Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.92)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

52. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.93)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

53. Par dzīvokļa īpašuma Nr.36 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.94)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.36 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

54. Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.95)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Jomas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.96)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Jomas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

56. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.97)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

57. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.98)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līgumu noslēgšanu.

58. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 50, Jūrmalā (lēmums Nr.99)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 50, Jūrmalā.

59. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 61, Jūrmalā (lēmums Nr.100)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 61, Jūrmalā.

60. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 15, Jūrmalā (lēmums Nr.101)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 15, Jūrmalā.

61. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piekrastes ielā 35A, Jūrmalā (lēmums Nr.102)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piekrastes ielā 35A, Jūrmalā.

62. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.369 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 59, Jūrmalā" (lēmums Nr.103)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.369 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 59, Jūrmalā".

63. Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi (saistošie noteikumi Nr.17)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas saistošos noteikumus.

64. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.104)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

65. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansējuma nodrošināšanu ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/19/I/003) “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanai (lēmums Nr.105)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansējuma nodrošināšanu ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/19/I/003) “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanai.

Sēde slēgta plkst.13.40

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2021.gada 25.martā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2021.gada 3.martā


Lejupielāde: DOC un PDF