Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.februārīNr. 58

protokols Nr. 3, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293
“Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

Ievērojot Covid-19 izplatību pasaulē un Latvijā un tā ietekmi uz ekonomiku, 2020.gada 28.jūlijā pieņemtos grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.678), kas paredz būtiskas izmaiņas atbalstāmo darbību klāstā un attiecināmo izmaksu pozīcijās, kā arī ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības 2021.gada 28.janvāra vēstuli Nr. 1.1-22/21S-1563 par plānotiem atkārtotajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.678; ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, 2017.gada 28.jūnijā starp Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēgto Līgumu par atbalsta saņemšanu pašvaldībām, plānošanas reģioniem, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu Nr.SKV-L-2017/335 (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēts 2017.gada 5.jūlijā ar numuru 1.2.-16/966), saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām komercdarbības atbalsta piešķiršanai, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un kurortoloģijas komitejas 2021.gada 17.februāra sēdes protokolu Nr.1.2-27/3 un Finanšu komitejas 2021.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.1.2-20/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt pasākuma dalības ieguvumu – nodrošināta atbalsta saņemšana attiecināmajām izmaksām, īstenojot atbalstāmās darbības, kuras ir pieejamas pašvaldībām, saskaņā ar spēkā esošiem pasākumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.”

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Noteikt, ka pasākuma kopējās izmaksas tiek noteiktas katram kalendārajam gadam, izvērtējot Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iespējas, tajā skaitā:

6.1. Atbalstāmo aktivitāšu attiecināmās izmaksas tiek segtas šādi:

6.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir nosakāms atbilstoši spēkā esošajiem pasākumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

6.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs attiecināmajām izmaksām ir nosakāms atbilstoši spēkā esošajiem pasākumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un tiek segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības kārtējā gada budžeta.

6.2. Atbalstāmo aktivitāšu neattiecināmās izmaksas tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības kārtējā gada budžeta.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF