Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.februārīNr. 84

protokols Nr. 3, 43. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302
“Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā
apstiprināšanu”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 9.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.302), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2017.gada 19.jūnijā, un detālplānojums ir stājies spēkā 2017.gada 20.jūnijā. Atbilstoši Lēmumam Nr.302, detālplānojuma īstenotājam detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2021.gada 19.jūnijam.

Īpašuma tiesības uz zemes gabalu Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 001 2003 (turpmāk – Zemesgabals), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080402 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Lēmuma Nr.302 2.punktā noteikts, ka administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanas kārtību (turpmāk – Īstenošanas līgums) ir slēdzams ar zemes lietojuma tiesību ieguvēju. Īstenošanas līgumu nav bijis iespējams noslēgt, jo Zemesgabala nomas līgums ar detālplānojuma ierosinātāju vasarnīcu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “Priedaines Mežmala”, reģistrācijas Nr.50003153021 (turpmāk – Sabiedrība), ir beidzies un jauns Zemesgabala nomas līgums nav noslēgts, līdz ar to Sabiedrība nav kļuvusi par zemes lietojuma tiesību ieguvēju.

2020.gada 7.maijā Domes Pilsētplānošanas nodaļa ir izdevusi darba uzdevumu – nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei Nr.14-15/13 ar mērķi veikt ielas izdalīšanu (sarkanajās līnijās) atsevišķā zemes vienībā no zemes vienības Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, atbilstoši izstrādātajam detālplānojumam.

2021.gada 11.februārī ir saņemts Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas iesniegums Nr.1.1-33/159 ar lūgumu izvērtēt iespēju pagarināt īstenošanas termiņu detālplānojumam. Izstrādājot zemes ierīcības projektu secināts, ka plānotās zemes vienības sadales līnijas šķērso vairākas būves. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 7.3.apakšpunktam, projektētā robeža var šķērsot būvi, ja to ir paredzēts nojaukt, un tas tiek veikts pirms projekta apstiprināšanas vietējā pašvaldībā. Līdz ar to, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un jaunveidojamo zemes vienību kadastrālā uzmērīšanu nav iespējams turpināt līdz minētās būves nav nojauktas, tādēļ paredzams, ka aizkavēsies arī detālplānojuma īstenošanas uzsākšana.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 17.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, apstiprināšanu” šādu grozījumu:

1.1. Izteikt pielikuma 2.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 5 gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2030.gada 30.decembrim.”

2. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par šo lēmumu ievietošanu Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un publicēt to vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF