Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 19.06.2017. Stājas spēkā 20.06.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 31.marta 122.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.februāra 84.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 9.jūnijāNr. 302

protokols Nr. 10, 23. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003,
Jūrmalā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 12.jūnija lēmumu Nr.311 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.311) zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, ir izstrādāts detālplānojums (turpmāk – detālplānojums).

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību tā uzsākšanas brīdī noteica Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.apakšpunkts, Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1.punkts un 222.2.punkts un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas karte „Detalizētas plānošanas teritorijas”.

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta ar mērķi paredzēt esošo vasarnīcu apbūves struktūras sakārtošanu, risināt labiekārtojuma priekšlikumus teritorijā un precizēt apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī detalizēt plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēc vadoties pēc Saistošiem noteikumiem Nr.42.

2015.gada 1.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628), kuru 144.punktā noteikts, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Atbilstoši Domes 2016.gada 19.maija lēmumam Nr.247 „Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, par detālplānojumu ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi. Publiskās apspriešanas ietvaros netika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi par izstrādāto detālplānojuma redakciju. Detālplānojuma saskaņošanas procesā veikti nebūtiski precizējumi. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un saņemtos institūciju atzinumus un saskaņojumus, konstatēts, ka nav nepieciešams veikt detālplānojuma pilnveidošanu.

2016.gada 8.jūnijā tika pieņemts Domes lēmums Nr.276 „Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu”, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2017.gada 4.aprīlim.

Darba uzdevuma derīguma termiņa noteikšanai tika ņemti vērā ar Domes 2016.gada 24.marta Saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) apstiprināto Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2493.punkts, kas nosaka, ka detālplānojumus, kuru izstrāde ir uzsākta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās var turpināt izstrādāt atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam, un 2494.punkts, kas nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga apstiprināt detālplānojumus, kuru izstrāde uzsākta saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.42 prasībām, un kuru risinājumi neatbilst šo noteikumu prasībām, viena gada laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, tas ir līdz 2017.gada 4.aprīlim.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.628 103.punktu, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

Domē 2017.gada 3.aprīlī ir saņemts detālplānojuma ierosinātāja iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju detālplānojuma zemesgabala Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, apstiprināšanai.

Zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, Saistošajos noteikumos Nr.8 ir noteikta funkcionālā zona Dabas un apstādījumu teritorija (DA3) un daļai zemesgabala – teritorija ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parkā (TIN114), kas atbilst Saistošajos noteikumos Nr.42 noteikto funkcionālās zonas Dabas teritorija (1D2) un teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūves teritorijas priežu parkā (1VP*) robežām un ar nosacījumiem apbūvei, kas Saistošajos noteikumos Nr.8 pamatā nav mainīti, tāpēc ir iespējama detālplānojuma apstiprināšana pēc Saistošo noteikumu Nr.8 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2494.punktā minētā termiņa beigām.

Ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 4.aprīļa lēmumu Nr.14-1/599 “Par darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, derīguma termiņa pagarināšanu”, noteikts, ka darba uzdevums detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003, kas tika apstiprināts ar Lēmumu Nr.276, ir derīgs līdz 2017.gada 1.septembrim.

Detālplānojums zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.276 un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Noteikumu Nr.628 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 9.maija atzinumu (protokols Nr. Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

2. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar zemes lietojuma tiesību ieguvēju par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003, īstenošanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā.

3. Noteikt, ka atbilstoši administratīvā līguma noteikumiem, detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003, paredzēto apbūvi jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2030.gada 30.decembrim.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003, apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003, apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.302

(protokols Nr.10, 23.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2017.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Edgars Stobovs (turpmāk – Dome), no vienas puses, un detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 2003, kadastra apzīmējums 13000012003, īstenotājs ______________ (turpmāk – Īstenotājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada ___________ lēmumu Nr.___ „______________”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.______ lēmumu Nr.___ „______________________”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus:

1.2.1. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.2. jaunā ceļa projektēšanu un izbūvi;

1.2.3. piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt septiņu gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2030.gada 30.decembrim. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 122.lēmumu

2.1.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.2.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei;

2.3. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.4. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, viens - Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jurmala.lv

________________________

/E.Stobovs/

Īstenotājs

__________________________

/___________/


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF