Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 172

protokols Nr. 5, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas
Teātra ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanai

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana“ īstenošanu” un starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (reģ.Nr. 900000812928) 2020.gada 4.novembrī noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.4.2.2.0/19/I005, atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitātei Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā”, prioritātes P3.3 “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitātei Nr.197 “Teātra attīstība”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējības enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.3.pasākuma “Pasākumi ēku sektorā” aktivitātei 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu”, Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.–2020.gadam uzdevuma 5.1.”Attīstīt kultūras tūrismu Jūrmalā”, pasākumam 5.1.6. “Jūrmalas teātra ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana Muižas ielā 7, Jūrmalā (ITI SAM 4.2.2.)”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2021.- 2023.gadam aktivitātei Nr.73 “Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (ITI SAM 4.2.2.)”, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta otrās daļas 1.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas domes lēmums ņemt aizņēmumu 580 446 euro apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā 2021. un 2022.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams septiņu gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz diviem gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF