Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 175

protokols Nr. 5, 12. punkts

Par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FG8198,
atsavināšanu

Izvērtējot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas (turpmāk – Pašvaldības policija) piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FG8198, atlikusī bilances vērtība 0,00 euro (nulle euro), nolietojumu un augstās nepieciešamā remonta izmaksas 2946,50 euro (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro 50 centi), kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 10.pantu, 34.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Pašvaldības policijai atsavināt tai piederošu kustamo mantu - transportlīdzekli VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FG8198, pirmā reģistrācija 2004.gadā (turpmāk – Kustamā manta), pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju (turpmāk – izsoles komisija) šādā sastāvā:

2.1. Komisijas priekšsēdētājs – Kaspars Platnieks, Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;

2.2. Komisijas locekļi:

2.2.1. Jānis Gasjūns, Pašvaldības policijas Dežūrdienesta priekšnieks;

2.2.2. Viktors Kosovskis, Pašvaldības policijas Saimniecības daļas vadītājs;

2.2.3. Baiba Čerņavska, Pašvaldības policijas galvenā grāmatvede;

2.2.4. Jūlija Bondarevska, Pašvaldības policijas grāmatvede.

3. Apstiprināt šādu Kustamās mantas nosacīto cenu atbilstoši sertificēta tehniskā eksperta novērtējumam – 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro, 00 centi), novērtējuma akts Nr.295.

4. Pašvaldības policijas priekšniekam apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

5. Izsoles komisijai mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

6. Izsoles komisijas priekšsēdētājam izsoles protokolu apstiprināt septiņu dienu laikā pēc izsoles.

7. Pašvaldības policijas priekšniekam apstiprināt izsoles rezultātus ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas ar izsoles uzvarētāju.

8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Pašvaldības policijas priekšniekam.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.175

(protokols Nr.5, 12.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS KUSTAMĀS MANTAS -TRANSPORTLĪDZEKĻA

VW PASSAT (FG8198) -

ATSAVINĀŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kustamās mantas – transportlīdzekļa VW PASSAT (reģistrācijas numurs FG8198) (turpmāk - Transportlīdzeklis) atsavināšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) izstrādāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un nosaka kārtību, kādā veicama Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas esoša Transportlīdzekļa atsavināšana pārdodot to izsolē.

1.2. Transportlīdzekļa atsavinātājs – Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, reģistrācijas Nr.90000056554, juridiskā adrese: Dubultu prospekts 2, Jūrmala, LV-2015, (kontaktpersona: Viktors Kosovskis, tālrunis - 67896982; 26603187, e-pasta adrese: viktors.kosovskis@jurmala.lv).

1.3. Transportlīdzekļa atsavināšanu organizē ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada __________ lēmumu Nr._____ (protokols Nr.___) „Par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FG8198, atsavināšanu” izveidota izsoles komisija (turpmāk – Izsoles rīkotājs).

1.4. Transportlīdzekļa atsavināšanas veids - pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

1.5. Noteikumos noteiktie maksājumi tiek veikti euro valūtā.

2. Transportlīdzeklis, nosacītā cena un nodrošinājums

2.1. Transportlīdzeklis “VW PASSAT":

2.1.1. reģistrācijas numurs – FG 8198;

2.1.2. izlaiduma gads - 2004.;

2.1.3. VIN numurs – WVWZZZ3BZ5PO33415;

2.1.4. krāsa – balta, zaļa;

2.1.5. dzinēja tilpums – 1984 cm3;

2.1.6. degvielas tips – benzīns;

2.1.7. faktiskais automašīnas tehniskais stāvoklis noteikts atbilstoši sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehniskā eksperta Armanda Ulmaņa (sertifikāta numurs 260) transportlīdzekļa novērtēšanas aktā nr.295 (1.pielikums);

2.1.8. īpašuma tiesības – Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai;

2.1.9. nosacītā cena - 250.00 euro (divi simti piecdesmit euro, 00 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, noteikta atbilstoši sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehniskā eksperta Armanda Ulmaņa novērtējuma aktā Nr.295 norādītajai vērtībai.

2.2. Transportlīdzeklis apskatāms Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā (adrese: Kapteiņa Zolta iela 123, Jūrmala), darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas Saimniecības daļas vadītāju Viktoru Kosovski (tālrunis - 67896982; 26603187).

2.3. Nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 25.00 euro (divdesmit pieci euro, 00 centi). Nodrošinājums jāpārskaita uz Noteikumu 5.13. apakšpunktā norādīto kontu līdz pieteikuma dalībai izsolē iesniegšanai. Izsoles uzvarētājam nodrošinājumu ieskaita pirkuma cenā. Pārējiem izsoles dalībniekiem nodrošinājumu atmaksā trīs nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, pamatojoties uz dalībnieka iesniegumu.

3. Informācija par Transportlīdzekļa atsavināšanu

3.1. Sludinājums par Transportlīdzekļa atsavināšanu publicējams Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze” un tīmekļa vietnē: www.http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/ pēc attiecīgā domes lēmuma pieņemšanas.

3.2. Sludinājumā norāda:

3.2.1. Transportlīdzekļa nosaukumu, atrašanās vietu;

3.2.2. kur un kad var iepazīties ar Noteikumiem;

3.2.3. Transportlīdzekļa apskates vietu un laiku;

3.2.4. pieteikumu dalībai izsolē iesniegšanas, reģistrācijas un izsoles vietu un laiku;

3.2.5. Transportlīdzekļa nosacīto cenu, izsoles soli, nodrošinājuma apmēru un iemaksas kārtību;

3.2.6. izsoles veidu;

3.2.7. samaksas kārtību.

3.3. Ar Noteikumiem var iepazīties Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā – Jūrmalā, Dubultu prospektā 2 un pašvaldības interneta vietnē http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/.

4. Pieteikuma iesniegšana un reģistrēšana

4.1. Transportlīdzekļa pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā Transportlīdzekli.

4.2. Pieteikumu (2.pielikums) pieņemšanu un reģistrāciju Izsoles rīkotājs uzsāk trīs darba dienu laikā no Noteikumu 3.1.apakšpunktā norādītā pirmā sludinājuma publicēšanas dienas. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi - Pieteikums transportlīdzekļa VW PASSAT (FG 8198) izsolei. Iesniedzot parakstīto pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, to nosacījumi ir saprotami un apņemas tos ievērot. Pieteikums uzskatāms par tā iesniegušās personas gribas apliecinājumu iegūt savā īpašumā Transportlīdzekli, pirkuma tiesību iegūšanas gadījumā noslēdzot pirkuma līgumu (3.pielikums) par Transportlīdzekļa iegādi un saskaņā ar to samaksājot savā pieteikumā norādīto cenu saskaņā ar Noteikumiem.

4.3. Pieteikums līdz 2021.gada __. __________ iesniedzams nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai uz adresi: Dubultu prospekts 2, Jūrmala, LV-2015, vai nododot personīgi (ja to pieļauj epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ) Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā darba dienās (pirmdiena: 8.30-18.00; otrdiena – ceturtdiena: 8.30 – 17.00; piektdiena: 8.30-16.00), kuram pievienojami šādi dokumenti:

4.3.1. juridiskai personai - juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments;

4.3.2. fiziskai personai nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt fizisko personu.

4.4. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā, un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu prasībām.

4.5. Dokumenti, kuri iesniegti Izsoles rīkotājam, netiek atdoti.

4.6. Pieteikums uzskatāms par nederīgu, ja tas neatbilst šo noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4.apakšpunkta prasībām.

5. Kustamās mantas izsole un pirkuma summas samaksa

5.1. Izsole notiks 2021.gada ___. __________ plkst. 14.00 Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā – Jūrmalā, Dubultu prospektā 2. Gadījumā, ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez izsoles pretendentu klātbūtnes.

5.2. Rakstiskas izsoles solis tiek noteikts 25,00 euro (divdesmit pieci euro, 00 centi). Solīšana notiek tikai pa noteikto soli.

5.3. Personiski iesniegtie vai pa pastu atsūtītie pieteikumi izsolei glabājami slēgtās aploksnēs līdz izsolei. Izsoles rīkotājs nav tiesīgs līdz slēgtās aploksnēs iesniegto pieteikumu atvēršanai izpaust izsoles dalībnieku skaitu, kā arī jebkādas ziņas par izsoles pretendentiem.

5.4. Šo Noteikumu 5.1.punktā norādītajā rakstiskas izsoles stundā izsoles rīkotājs pārbauda tās dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši pieteikumus. Ja 15 minūšu laikā pieteikumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka pieteikumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti pieteikumi. Izsoles rīkotājs dalībnieku klātbūtnē (ja to pieļauj epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ) atver slēgtās aploksnēs iesniegtos pieteikumus un uz tiem parakstās (parakstās izsoles komisijas priekšsēdētājs, visi izsoles komisijas locekļi un protokolētājs). Mutiskie pieteikumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

5.5. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs no iesniegtajiem pieteikumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu (4.pielikums), atraida nederīgos pieteikumus, atzīmējot to izsoles protokolā, nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi. Ja ir viena augstākā cena, tad izsoles rīkotājs paziņo, ka izsole pabeigta.

5.6. Ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Transportlīdzeklis tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli virs nosacītās cenas saskaņā ar Noteikumu 5.2. punktu.

5.7. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus pieteikumus no pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko cenu.

5.8. Ja izsole notiek bez pretendentu klātbūtnes un pēc visu izsoles pieteikumu atvēršanas tiek konstatēts, ka divi vai vairāki izsoles dalībnieki ir piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles komisija vienas darba dienas laikā izsoles pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko cenu, nosūta elektroniski e-pastā, kas norādīts pieteikumā, informāciju un aicinājumu trīs darba dienu laikā rakstiski iesniegt atkārtotu pieteikumu slēgtā aploksnē, ievērojot izsoles soli.

5.9. Ja izsole notiek ar pretendentu klātbūtni, izsoles vadītājam ir tiesības izraidīt no telpas, kurā notiek izsole, pretendentu, kurš neievēro izsoles noteikumus un ar savām darbībām traucē izsoli.

5.10. Izsoles rīkotājs pēc izsoles divu darba dienu laikā izsoles uzvarētājam uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi nosūta rēķinu, kurā norāda pirkuma summu, kas sastāv no pirkuma cenas un nodokļa, atbilstoši Pievienotās vērtības nodaļa likumā noteiktajam.

5.11. Transportlīdzekļa nosolītājs 30 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu (3.pielikums).  

5.12. Piedāvātā augstākā pirkuma summa Transportlīdzekļa nosolītājam jāsamaksā nedēļas laikā no 5.10. apakšpunktā minētā rēķina nosūtīšanas dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

5.13. Pirkuma summas samaksa par Transportlīdzekli ir jāveic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kontā: AS„CITADELE" (bankas kods: PARXLV22) Nr. LV54PARX0002484577003.

5.14. Ja Noteikumu 5.12.apakšpunktā noteiktajā termiņā nav veikta nosolītās pirkuma summas samaksa pilnā apmērā, uzskatāms, ka Transportlīdzekļa pirkuma tiesības ieguvusī persona atsakās no Transportlīdzekļa pirkuma, par ko izsoles rīkotājs rakstveidā tai paziņo. Šādā gadījumā izsole atzīstama par nenotikušu. Ja pirkuma līgums netiek noslēgts izsoles uzvarētāja vainas dēļ, Pašvaldības policija viņa iemaksāto nodrošinājuma naudu neatmaksā. Šādā gadījumā izsoles rīkotājs piedāvā Transportlīdzekli pirkt pretendentam, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu.

5.15. Visas izmaksas, kas saistītas ar pārdotā Transportlīdzekļa pārreģistrāciju uz attiecīgās kustamās mantas ieguvēja vārda un pārvietošanu, sedz pircējs.

6. Citi noteikumi

6.1. Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties atsavināmā Transportlīdzekļu izsolē, ir tiesības:

6.1.1. saņemt publiski pieejamu informāciju saistībā ar Transportlīdzekļa atsavināšanu un tās rezultātiem;

6.1.2. iesniegt Pašvaldības policijas priekšniekam sūdzību un tajā norādīto apstākļu pierādījumus par atklātajiem Noteikumu pārkāpumiem, ne vēlāk kā līdz Transportlīdzekļa atsavināšanas rezultātu apstiprināšanai.


Pielikuma 1.pielikums PDF

Pielikuma 2.pielikums DOCX

Pielikuma 3.pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF