Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 177

protokols Nr. 5, 14. punkts

Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 36, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 26.februārī saņemts nekustamā īpašuma Meža prospektā 36, Jūrmalā, īpašnieka pilnvarotās personas iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/803, turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4504 001) un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4503 002), Meža prospektā 36, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2503, tehniskās inventarizācijas lietas, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, pilnvaru, un ņemot vērā būves īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Būves atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsardzības zonā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums” tai noteikto kompetenci, 2021.gada 16.marta vēstulē Nr.06-01/1425 norādījusi, ka piekrīt būvju nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2021.gada 2.februāra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/02), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 14.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4504 001) un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4503 002), Meža prospektā 36, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4504 001) un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4503 002), Meža prospektā 36, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF