Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 179

protokols Nr. 5, 16. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Cīniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja Didža Ozoliņa, sertifikāts AA Nr.0127 (turpmāk - zemes ierīkotājs) 2021.gada 17.marta iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts 2021.gada 25.martā ar Nr.1.1-37/21S-5424, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Cīniju ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1231 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Cīniju ielā 2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 019 1231 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000104122 nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3250 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 019 1231.

Zemes ierīkotājs 2020.gada 31.augustā ir saņēmis Nekustamā īpašuma īpašnieces iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada 17.jūlija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/22 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas zemes vienības 1750 m2 un 1500 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašnieci.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS11). Minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība šajā teritorijā ir 1500 m2.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu un 35.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 11., 14., 19.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1, un 28.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 4.1.11.4.apakšpunktu, un 2021.gada 14.aprīļa Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Cīniju ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1231, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Cīniju ielā 2, Jūrmalā, ar kopējo platību 3250 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1500 m2 platībā un piešķirot adresi Asteru iela 12, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Cīniju ielā 2, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1750 m2, kadastra apzīmējums 1300 019 0058, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Cīniju ielā 2, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Cīniju ielā 2, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 019 0058 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Cīniju ielā 2, Jūrmalā, īpašniecei nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Asteru iela 12, Jūrmala, ar kopējo platību 1500 m2, kadastra apzīmējums 1300 019 0059, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Asteru ielā 12, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Asteru ielā 12, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 019 0059 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Asteru ielā 12, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF