Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 190

protokols Nr. 5, 28. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2021.gada 28.janvārī pieņēma lēmumu Nr.32 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7174, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 ar kopējo platību 36,18 m2, kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no daudzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606 001, tajā skaitā 3618/70585 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300021 7606 003, 1300 021 7606 004 un kopīpašuma 3618/70585 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606, kura kopējā platība ir 2064 m2, (turpmāk – neapdzīvojamā telpa Nr.601) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 10 100 euro, izsoles soli 707 euro un izsoles dalības maksu 20 euro, kā arī apstiprināja neapdzīvojamās telpas izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 9.martam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2021.gada 19.martā (izsoles noslēgums) paredzēto neapdzīvojamās telpas Nr.601 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to neapdzīvojamās telpas Nr.601 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Neapdzīvojamai telpai Nr.601 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 2.novembrī

Pirmās izsoles

sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles

sākumcena

(samazinājums 20% apmērā)

VZD kadastrālā vērtība

2020.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 31.decembrī

10 100

10 100

8 080

4 910

213,29

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 8.aprīļa sēdē (protokols Nr.8.2-7/4) izskatīja jautājumu par neapdzīvojamās telpas Nr.601 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 8 080 euro (cenas samazinājums 20% apmērā), izsoles soli (7%) – 566 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3.punktam, izsoles dalības maksa 20 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.32 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 7.1.1.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 8.aprīļa sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/4) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 14.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 7174, (turpmāk – neapdzīvojamā telpa Nr.601) pirmo izsoli.

2. Atsavināt neapdzīvojamo telpu Nr.601, pārdodot otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 8 080 euro (astoņi tūkstoši astoņdesmit euro);

2.2. otrās izsoles soli – 566 euro (pieci simti sešdesmit seši euro);

2.3. otrās izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 808 euro (astoņi simti astoņi euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.32 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF