Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 191

protokols Nr. 5, 29. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2021.gada 28.janvārī pieņēma lēmumu Nr.33 “Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0181, kas sastāv no būves, kadastra apzīmējums 1300 016 3103 001, ar kopējo platību 373,5 m2 un zemesgabala, ar kadastra apzīmējums 1300 016 0174, kura kopējā platība ir 2912 m2, uz zemesgabala atrodas mazēka – šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3103 005, ar kopējo platību 7,8 m2, kas, atbilstoši par likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 19.panta pirmās daļas 1.punktam, nav reģistrējama zemesgrāmatā, (turpmāk – nekustamais īpašums) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 176 765 euro, izsoles soli 8 839 euro un izsoles dalības maksu 20 euro, kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 9.martam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2021.gada 19.martā (izsoles noslēgums) paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Nekustamajam īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 2.novembrī

Pirmās izsoles

sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles

sākumcena (samazinājums

20 % apmērā)

VZD kadastrālā vērtība

2021.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances

vērtība (Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 31.decembrī

131 000

176 765

141 412

176 765

130 200

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 8.aprīļa sēdē (protokols Nr.8.2-7/4) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 141 412 euro (cenas samazinājums 20% apmērā), izsoles soli (5%) – 7 071 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3.punktam, izsoles dalības maksa 20 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.33 “Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 7.1.1.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 8.aprīļa sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/4) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 14.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 016 0181, (turpmāk – nekustamais īpašums) pirmo izsoli.

2. Atsavināt nekustamo īpašumu, pārdodot otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 141 412 euro (viens simts četrdesmit viens tūkstotis četri simti divpadsmit euro);

2.2. otrās izsoles soli – 7 071 euro (septiņi tūkstoši septiņdesmit viens euro);

2.3. otrās izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 14 141,20 euro (četrpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit viens euro un 20 centi).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.33 “Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF