Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 33

protokols Nr. 1, 43. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0181, kas sastāv no būves, kadastra apzīmējums 1300 016 3103 001, ar kopējo platību 373,5 m2 un zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 016 0174, ar kopējo platību 2912 m2, (turpmāk – nekustamais īpašums) 2017.gada 31.augustā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000570383. Uz zemesgabala atrodas mazēka – šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3103 005, ar kopējo platību 7,8 m2, kas, atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 19.panta pirmās daļas 1.punktam, nav reģistrējama zemesgrāmatā.

Uz zemesgabala esošā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3103 001 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardzības Nr.5441.

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.249 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu”, sadalot zemes vienību Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, ar kopējo platību 4697 m2, atdalīta zemes vienības daļa 2912 m2 platībā un izveidots jauns zemesgabals Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprinātas ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC23) un kultūras pieminekļu teritorijas aizsargjoslā (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 25.septembra izziņa Nr.14-2/139). Zemesgabala lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 25.septembra izziņu Nr.14-2/139 nekustamajam īpašumam ir noteikti šādi apgrūtinājumi:

- zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- ievērot kultūras pieminekļa teritorijas aizsargjoslas noteikumus;

- ievērot Dzelzceļa ielas sarkanās līnijas.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Ievērojot to, ka nekustamais īpašums netiek izmantots pašvaldības institūciju funkciju nodrošināšanai, kā arī nav paredzēts to nākotnē izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nekustamā īpašuma saglabāšana pašvaldības īpašumā nav lietderīga. Lietderīgākais nekustamā īpašuma izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē. Līdz ar to nekustamais īpašums pārdodams izsolē.

Nekustamajam īpašuma ir noteiktas šādas vērtības EUR:

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 2.novembrī

VZD kadastrālā vērtība

2021.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 31.decembrī

131 000

176 765

130 200

Ņemot vērā, ka iepriekšējās trīs rakstiskās izsoles nav bijušas sekmīgas ir lietderīgi turpināt nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu, pārdodot nekustamo īpašumu elektroniskā izsolē.

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 8.janvāra sēdē (protokols Nr.8.2-7/1) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma pirmās izsoles organizēšanu un nolēma atsavināt nekustamo īpašumu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, nosakot nosacīto cenu 176 765 EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro) un izsoles soli noteikt 8 839 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi euro). Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3.punktam, izsoles dalības maksa ir 20 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 11.panta trešo daļu, 15.pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 8.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/1) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 25.janvāra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0181, kas sastāv no būves, kadastra apzīmējums 1300 016 3103 001, ar kopējo platību 373,5 m2 un zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 016 0174, ar kopējo platību 2912 m2, (turpmāk – nekustamais īpašums).

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 176 765 EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro);

2.2. izsoles soli – 8 839 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi euro);

2.3. izsoles dalības maksu – 20 EUR (divdesmit euro).

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

5. Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā nekustamā īpašuma izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu un izsoles soli.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF