Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 193

protokols Nr. 5, 31. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3158, kas sastāv no dzīvokļa Nr.22 ar kopējo platību 33,1 m2, kopīpašuma 3310/386010 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3112 001 un kopīpašuma 3310/386010 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3112, kura kopējā platība ir 1824 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.22), 2008.gada 27.maijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000002828 22.

Dzīvokļa īpašums Nr.22 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas 9-stāvu dzīvojamās mājas 6.stāvā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 6.novembra rīkojumu Nr.1.1-14/355 izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr.22, konstatēja, ka dzīvoklī ir sienu klājums – tapetes, linoleja grīdas segums, griesti krāsoti, PVC logi. Virtuvē ir metāla izlietne ar ūdens maisītāju, kas nav pievienoti pie ūdens padeves sistēmas un kanalizācijas. Dzīvoklī nepieciešams nomainīt ūdens pievadus un kanalizācijas cauruli ar sifonu virtuves izlietnei, dzīvojamā istabā nomainīt kontaktligzdas, pārkrāsot gaiteņa griestus, jo telpas nopludināšanas rezultātā ir radušies bojājumi. (2020.gada 3.decembra akts Nr.8.1-27/23).

Lai dzīvokļa īpašumu Nr.22 pilnvērtīgi izmantotu, dzīvoklī jāveic nepieciešamie remontdarbi. Domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Ievērojot dzīvokļa tehnisko stāvokli, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “T.I.P. BŪVPROJEKTS”, sagatavoja dzīvokļa remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr.22 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 6 504 euro apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa izvērtējot pašvaldības palīdzības reģistros reģistrēto personu un ģimeņu skaitu, un ņemot vērā to, ka pašvaldībai pilnībā piederošās dzīvojamās mājās ir neizīrētas, remontējamas dzīvojamās telpas, nelietderīgi būtu veikt remontdarbus, kur lielākais skaits dzīvokļu ir privatizēti.

Domes Pilsētsaimniecības un drošības komiteja 2021.gada 9.marta sēdē (protokola Nr.1.2-24/3) nolēma uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.22 atsavināšanai.

Dzīvokļa īpašumam Nr.22 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2021.gada 31.martā

VZD kadastrālā vērtība

2021.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2021.gada 4.aprīlī

15 800

7 926

6 715,81

Ievērojot Domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu”, un ņemot vērā to, ka 93% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļiem jau ir privatizēti (no 72 dzīvokļiem pašvaldībai pieder 5 dzīvokļi), Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.22, un ieguldīt līdzekļus pašvaldībai nepiederošajās dzīvojamās mājās.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr.22 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu. Dzīvoklis Nr.22 ir brīvs un netiek izmantots no 2020.gada 23.oktobra. Domes izdevumi, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma Nr.22 apsaimniekošanu, vidēji mēnesī ir 70 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 8.aprīļa sēdē (protokols Nr.8.2-7/4) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.22 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 15 800 euro, izsoles soli – 1 106 euro un izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 8.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/4), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3158, kas sastāv no dzīvokļa Nr.22 ar kopējo platību 33,1 m2, kopīpašuma 3310/386010 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3112 001 un kopīpašuma 3310/386010 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3112, kura kopējā platība ir 1824 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.22).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.22:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 15 800 euro (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti euro);

2.2. izsoles soli 1 106 euro (viens tūkstotis viens simts seši euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.22 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.22 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF