Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 200

protokols Nr. 5, 39. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Dzirnavu ielā 46, Jūrmalā

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktam, zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu. Atbilstoši minētā likuma 9.panta trešajai daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem zemes vienība Dzirnavu ielā 46, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 9402, ar kopējo platību 3747 m2 (turpmāk – Zemes vienība) nav apbūvēta.

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) būvvalde 2020.gada 7.decembrī ir izdevusi Būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2020-8344 (2931) tirdzniecības ēkas jaunbūvei Dzirnavu ielā 46, Jūrmalā. Jaunbūves paredzētais galvenais lietošanas veids ir Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (kods 1230).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, […]. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 23.2.apakšpunktu neapbūvētai zemes vienībai, kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai izmantošanai un, kur atbilstoši Noteikumu Nr.496 23.2.1.apakšpunktam, ir izsniegta būvatļauja. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, neapbūvētai, bet apgūtai zemes vienībai, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu paredzēta komerciāla rakstura ēku apbūvei […] nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC53), kur viens no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve.

Zemes vienībai NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) neatbilst Būvatļaujā norādītajam būves galvenajam lietošanas veidam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 23.2.apakšpunktu, 23.2.1.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Dzirnavu ielā 46, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 9402, ar kopējo platību 3747 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) uz Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF