Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 204

protokols Nr. 5, 43. punkts

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā,
nodošanu Slokas pamatskolas valdījumā un
patapinājuma līguma izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 0303, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0303 9912 m2 platībā, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0303 001 un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0303 002, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 26.maija lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000217927 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 9.jūnija nolikums Nr.15 “Slokas pamatskolas nolikums” noteic, ka Slokas pamatskola (turpmāk – Skola) ir Domes dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un interešu izglītības programmas.

Pamatojoties uz Domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.727 “Par patapinājuma līgumu noslēgšanu” starp Domi un Skolu 2010.gada 30.decembrī noslēgts nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā, Patapinājuma līgums Nr.1.1-16/951 Skolas funkciju izpildes nodrošināšanai.

Lai nodrošinātu vienotus Pašvaldības iestāžu apsaimniekošanā un lietošanā nodoto īpašumu pārvaldīšanas principus, ir pamatoti Skolai patapinājumā nodoto Pašvaldības īpašumu nodot iestādes valdījumā atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), lai nodrošinātu vienotus Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas principus un kārtību, nodrošinātu Skolu ar telpām tās funkciju izpildes nodrošināšanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un Slokas pamatskolu 2010.gada 30.decembrī noslēgto nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 0303, Patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/951.

2. Nodot Slokas pamatskolas valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Skolas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 02 0303, un tam piesaistītās inženierbūves un labiekārtojuma elementus šādā sastāvā:

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 31.03.2021.

Atlikusī vērtība euro uz 31.03.2021.

1

Zeme

1300 021 0303

9912

155 702,01

155 702,01

2

Skolas ēka

1300 021 0303 001

3517,10

3 223 476,36

2 769 979,25

3

Saimniecības ēka

1300 021 0303 002

208,80

35 463,12

31 499,33

4

Bruģa segums

2914

167 531,19

73 601,51

5

Asfaltbetona segums

350

45 090,04

19 809,67

6

Sporta segums

350

56 163,88

0,00

7

Žogs

203 596,79

66 709,43

8

Teritorijas apgaismojums

30 236,79

15 477,62

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā:

3.1. sagatavot vienošanos par šā lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līgumu izbeigšanu;

3.2. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā minēto īpašuma nodošanu Slokas pamatskolas valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 3.punktā minēto vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.204

(protokols Nr.5, 43.punkts)

Nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā,

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā

2021.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumu Nr. __ “Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Slokas pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Slokas pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu“, nodod, un

Slokas pamatskola, reģistrācijas Nr. 90000051612 (turpmāk – Valdītājs), tās direktora Guntara Miķelsona personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija nolikumu Nr.15 “Slokas pamatskolas nolikums”, pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Skolas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 0303, šādā sastāvā:

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 31.03.2021.

Atlikusī vērtība euro uz 31.03.2021.

1

Zeme

1300 021 0303

9912

155 702,01

155 702,01

2

Skolas ēka

1300 021 0303 001

3517,10

3 223 476,36

2 769 979,25

3

Saimniecības ēka

1300 021 0303 002

208,80

35 463,12

31 499,33

4

Bruģa segums

2914

167 531,19

73 601,51

5

Asfaltbetona segums

350

45 090,04

19 809,67

6

Sporta segums

350

56 163,88

0,00

7

Žogs

203 596,79

66 709,43

8

Teritorijas apgaismojums

30 236,79

15 477,62

(turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāju ar telpām tā funkciju realizēšanai.

Tā kā Valdītājs jau šobrīd izmanto Īpašumu savu funkciju nodrošināšanai, Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA

PIEŅĒMA

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors

Slokas pamatskolas direktors

_____________

_____________

E.Stobovs

G.Miķelsons


Lejupielāde: DOC un PDF