Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 209

protokols Nr. 5, 48. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2021.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.93 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 6930, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 ar kopējo platību 30,8 m2 un kopīpašuma 2926/280779 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0813 008 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.7), pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja izsoles sākumcenu 13 800 euro (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti euro), izsoles soli 966 euro (deviņi simti sešdesmit seši euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro), kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.7 izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2021.gada 14.aprīlī notika dzīvokļa īpašuma Nr.7 pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās 11 (vienpadsmit) izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.9 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma “APLOKS” (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 19 596 euro (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro), kas paaugstināta par sešiem izsoles soļiem.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2021.gada 8.aprīlī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1 380 euro un 2021.gada 16.aprīlī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 18 216 euro, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.7 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, ar Domes 2021.gada 25.februāra lēmumu Nr.93 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” apstiprināto Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2021.gada 14.aprīlī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 6930, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 ar kopējo platību 30,8 m2 un kopīpašuma 2926/280779 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0813 008, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.7), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.7 izsoles uzvarētājam – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību firma “APLOKS”, reģistrācijas Nr.40103104923, par pirkuma maksu 19 596 euro (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.7 pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.7 pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF