Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 211

protokols Nr. 5, 50. punkts

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2021.gada 28.janvārī pieņēma lēmumu Nr.34 “Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu”, par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala (zemes starpgabals) Kauguri 0122, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0125, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 020 0122, ar kopējo platību 569 m2, (turpmāk – zemesgabals), pārdošanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu starp pirmpirkuma tiesīgajām personām, apstiprināja izsoles sākumcenu 10 016 euro (desmit tūkstoši sešpadsmit euro), izsoles soli 702 euro (septiņi simti divi euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro), kā arī zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2021.gada 14.aprīlī notika zemesgabala rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viena pirmpirkuma tiesīgā persona – Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk arī - pirmpirkuma tiesīgā persona). Pirmpirkuma tiesīgās personas piedāvātā cena ir 14 228 euro (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro), kas ir paaugstināta par sešiem izsoles soļiem. Izsoles noteikumu 2.4.apkšpunkts noteic, ja no pirmpirkuma tiesīgajām personām ir saņemts tikai viens pieteikums, izsoli nerīko un zemesgabals tiek pārdots pirmpirkuma tiesīgajai personai par viņa piedāvāto cenu, kas nav mazāka par nosacīto cenu. Līdz ar to pirmpirkuma tiesīgā persona – Vārds Uzvārds, atzīts par zemesgabala pircēju.

Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, pērkot zemesgabalu ar tūlītēju samaksu pirmpirkuma tiesīgajai personai viena mēneša laikā no izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Pirmpirkuma tiesīgā persona Domes norēķinu kontā 2021.gada 6.aprīlī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1 001,60 euro un 2021.gada 19.aprīlī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 13 226,40 euro, līdz ar to saskaņā ar izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, Domei ir pamats apstiprināt zemesgabala izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2021.gada 14.aprīlī notikušās zemesgabala Kauguri 0122, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0125, ar kopējo platību 569 m2, (turpmāk – zemesgabals), izsoles rezultātus un pārdot zemesgabalu pirmpirkuma tiesīgajai personai – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 14 228 euro (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai zemesgabala pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt zemesgabala pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF