Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 213

protokols Nr. 5, 52. punkts

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu
zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā

Lai nodrošinātu pašvaldības būvprojektā “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros, zemesgabalā Kauguri 2102” (Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2018-3191 (1412)) pašvaldības zemesgabalā Kauguri 2102, (kadastra Nr.1300 020 2102) un pašvaldības zemesgabalā Mazā Nometņu iela 1907 (kadastra Nr.1300 020 1907) nocirsto koku un sagatavoto kokmateriālu krautuvē zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmala (apjoms – 340 m3) (turpmāk – Kustamā manta) realizēšanu, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta piekto daļu, 10.panta pirmo daļu, 34.pantu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta vienpadsmito daļu un 141.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas domei piederošo Kustamo mantu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas izsoles komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

2.1. Komisijas priekšsēdētājs – Arturs Grants, Īpašumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs;

2.2. Komisijas locekļi:

2.2.1. Sandra Brauere, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;

2.2.2. Atis Sapronovs, Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vadītājs;

2.2.3. Indra Tāre, Centralizētās grāmatvedības grāmatvede;

2.2.4. Diana Viļčuka, Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas referente.

3. Apstiprināt Kustamās mantas nosacīto cenu ņemot vērā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Taxatio” 2021.gada 7.aprīļa atzinumu “Atzinums par Kauguri 2102 stāvošās koksnes apjomu“ un novērtējumu 8000,00 euro (astoņi tūkstoši euro, 00 centi).

4. Apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

5. Komisijai mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

6. Komisijas priekšsēdētājam izsoles protokolu apstiprināt septiņu dienu laikā pēc izsoles.

7. Komisijai pēc piedāvātās augstākās pirkuma summas samaksas par nosolīto Kustamo mantu iesniegt izskatīšanai tuvākajā domes sēdē lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.213

(protokols Nr.5, 52.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES KUSTAMĀS MANTAS –

SAGATAVOTO KOKMATERIĀLU ATSAVINĀŠANAS NOTEIKUMI ZEMESGABALĀ SLOKAS IELĀ 47A

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas – sagatavoto kokmateriālu atsavināšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un nosaka kārtību, kādā veicama sagatavoto kokmateriālu (turpmāk – Kokmateriāli) atsavināšana pārdodot izsolē.

1.2. Kokmateriālu atsavinātājs – Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, kontaktpersona: Atis Sapronovs (tālrunis : 67093862; 26497720; e-pasta adrese: atis.sapronovs@jurmala.lv).

1.3. Kokmateriālu atsavināšanu organizē ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada __.aprīļa lēmumu Nr.__ (sēdes protokols Nr.__.punkts) „Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā” izveidota izsoles komisija (turpmāk – Izsoles rīkotājs).

1.4. Kokmateriālu atsavināšanas veids – pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole).

1.5. Noteikumos noteiktie maksājumi tiek veikti euro valūtā.

2. Kokmateriāli, nosacītā cena un nodrošinājums

2.1. Kokmateriāli:

2.1.1. dažādu sugu koku (pārsvarā priede) sortimenti (papīrmalka un malka) izvietoti krautuvē zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā, apjoms 340 m3;

2.1.2. Kokmateriālu apjoms, veids un nosacītā cena 8000 ,00 euro (astoņi tūkstoši euro, 00 centi) noteikta ņemot vērā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Taxatio” 2021.gada 7.aprīļa atzinumu “Atzinums par Kauguri 2102 stāvošās koksnes apjomu” un novērtējumu (1.pielikums). Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam, pirkuma cenai ir piemērojams pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – nodoklis). Ja Kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēts kā nodokļa maksātājs, tad Kokmateriālu piegādei tiek piemērots īpašs nodokļa maksāšanas režīms. Ja Kokmateriālu saņēmējs nav reģistrēts nodokļa maksātājs, pie pirkuma cenas pieskaita nodokli.

2.1.3. Kokmateriālu īpašuma tiesības – Jūrmalas pilsētas pašvaldība;

2.1.4. Kokmateriāli apskatāmi (adrese: Slokas iela 47, Jūrmala), darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar SIA “Jūrmalas siltums” darbu vadītāju Jāni Jackunu (tālrunis: 26566754, e-pasts: janis.jackuns @jurmalassiltums.lv.)

2.1.5. Nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no Kokmateriālu nosacītās cenas, tas ir 800,00 euro (astoņi simti euro, 00 centi). Nodrošinājums jāpārskaita uz Noteikumu 5.13. apakšpunktā norādīto kontu līdz Izsoles pieteikuma iesniegšanai. Izsoles uzvarētājam nodrošinājumu ieskaita pirkuma summā. Pārējiem Izsoles dalībniekiem nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, pamatojoties uz dalībnieka iesniegumu.

2.1.6. Izsoles solis tiek noteikts: 100,00 euro (simts euro, 00 centi).

3. Informācija par Kokmateriālu atsavināšanu

3.1. Sludinājums par Kokmateriālu atsavināšanu publicējams Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv sadaļā pašvaldība/izsoles un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3.2. Sludinājumā norāda:

3.2.1. Kokmateriālu veidu, atrašanās vietu un apskates laiku;

3.2.2. kur un kad var iepazīties ar Noteikumiem;

3.2.3. pieteikumu reģistrācijas un Izsoles vietu un laiku;

3.2.4. Kokmateriālu nosacīto cenu, Izsoles soli, nodrošinājuma apmēru un iemaksas kārtību;

3.2.5. izsoles veidu un samaksas kārtību.

3.3. Ar Noteikumiem var iepazīties Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv sadaļā pašvaldība/izsoles.

4. Pieteikuma iesniegšana un reģistrēšana

4.1. Kokmateriālu pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var tos iegūt savā īpašumā.

4.2. Pieteikumu (2.pielikums) pieņemšanu un reģistrāciju Izsoles rīkotājs uzsāk trīs darba dienu laikā no Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā pirmā sludinājuma publicēšanas dienas. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi: “Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā”. Iesniedzot parakstīto pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, to nosacījumi ir saprotami un apņemas tos ievērot. Pieteikums uzskatāms par tā iesniegušās personas gribas apliecinājumu iegūt savā īpašumā Kokmateriālus, pirkuma tiesību iegūšanas gadījumā samaksājot savā piedāvājumā norādīto cenu par Kokmateriāliem un noslēdzot ar to atsavinātāju pirkuma līgumu (3.pielikums) par Kokmateriālu iegādi saskaņā ar Noteikumiem.

4.3. Pieteikums līdz 2021.gada ___. maija plkst.___ iesniedzams nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas domei uz adresi: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 ievietojot Jūrmalas pilsētas domes Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093816 vai 67093971 vai nododot personīgi (ja to pieļauj epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ) Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā darba dienās (pirmdiena: plkst.: 8.30 – 18.00; otrdiena – ceturtdiena: plkst.: 8.30 – 17.00; piektdiena: plkst.: 8.30 – 16.00), kuram pievienojami šādi dokumenti:

4.3.1. juridiskai personai - juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments;

4.3.2. fiziskai personai nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt fizisko personu.

4.4. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā, un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu prasībām.

4.5. Dokumenti, kuri iesniegti Izsoles rīkotājam, netiek atdoti.

4.6. Pieteikums uzskatāms par nederīgu, ja tas neatbilst šo Noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4.apakšpunkta prasībām.

5. Kustamās mantas izsole un pirkuma summas samaksa

5.1. Izsole notiks 2021.gada __. maijā plkst. 14.00 Jūrmalas pilsētas domē – Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Gadījumā, ja Izsoles dienā ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Izsole notiek bez Izsoles dalībnieku klātbūtnes.

5.2. Solīšana notiek tikai pa Izsoles noteikumos noteikto soli.

5.3. Personiski, pastkastītē iesniegtie vai pa pastu atsūtītie pieteikumi Izsolei glabājami slēgtās aploksnēs līdz Izsolei. Domes darbinieki un Izsoles rīkotājs līdz Izsolei nedrīkst izpaust dalībnieku skaitu, kā arī jebkādas ziņas par Izsoles dalībniekiem.

5.4. Šo Noteikumu 5.1. apakšpunktā norādītajā Izsoles stundā Izsoles rīkotājs pārbauda tās dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti piedāvājumi. Izsoles rīkotājs dalībnieku klātbūtnē (ja to pieļauj epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai ) atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās (parakstās komisijas priekšsēdētājs, visi komisijas locekļi un protokolētājs). Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

5.5. Pēc aplokšņu atvēršanas Izsoles rīkotājs no iesniegtajiem pieteikumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu (4.pielikums), atraida nederīgos pieteikumus, atzīmējot to Izsoles protokolā, nosauc visaugstāko cenu un dalībnieku, kas to nosolījis.

5.6. Ja uz Izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Kokmateriāli tiek pārdoti vienīgajam reģistrētajam Izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu Izsoles soli virs nosacītās cenas saskaņā ar Noteikumu 5.2. punktu.

5.7. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas tiek konstatēts, ka vairāki Izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, Izsoles rīkotājs turpina Izsoli, pieņemot atkārtotus rakstiskus piedāvājumus no dalībniekiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko cenu.

5.8. Ja Izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes un pēc visu Izsoles pieteikumu atvēršanas tiek konstatēts, ka divi vai vairāki Izsoles dalībnieki ir piedāvājuši vienādu augstāko cenu, Komisija vienas darba dienas laikā Izsoles dalībniekiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko cenu, nosūta elektroniski e-pastā, kas norādīts pieteikumā, informāciju un aicinājumu trīs darba dienu laikā rakstiski iesniegt atkārtotu piedāvājumu slēgtā aploksnē, ievērojot Izsoles soli.

5.9. Ja Izsole notiek ar dalībnieku klātbūtni, Izsoles vadītājam ir tiesības izraidīt no telpas, kurā notiek Izsole, pretendentu, kurš neievēro Izsoles noteikumus un ar savām darbībām traucē Izsoli.

5.10. Izsoles rīkotājs pēc Izsoles divu darba dienu laikā Izsoles uzvarētājam uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi nosūta rēķinu, kurā norāda pirkuma summu, kas sastāv no pirkuma cenas un nodokļa, atbilstoši Pievienotās vērtības nodaļa likumā noteiktajam.

5.11. Izsoles uzvarētājs trīsdesmit dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu (3.pielikums) un pavadzīmi.

5.12. Piedāvātā augstākā pirkuma summa izsoles uzvarētājam jāsamaksā nedēļas laikā no 5.10. apakšpunktā minētā rēķina nosūtīšanas dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

5.13.  Nodrošinājuma un pirkuma summas samaksa par Kokmateriāliem ir jāveic Jūrmalas pilsētas domes kontā : AS „CITADELE" (bankas kods: PARXLV22) Nr. LV36PARX0002484571022.

5.14. Ja Noteikumu 5.12.apakšpunktā noteiktajā termiņā nav veikta nosolītās pirkuma summas samaksa pilnā apmērā, uzskatāms, ka Kokmateriālu pirkuma tiesības ieguvusī persona atsakās no Kokmateriālu pirkuma, par ko par ko tai rakstveidā paziņo Izsoles rīkotājs. Šādā gadījumā Izsole atzīstama par nenotikušu. Ja pirkuma līgums netiek noslēgts Izsoles uzvarētāja vainas dēļ, Jūrmalas pilsētas dome viņa iemaksāto nodrošinājuma naudu neatmaksā. Šādā gadījumā Izsoles rīkotājs piedāvā Kokmateriālus pirkt pretendentam, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu.

5.15. Visas izmaksas, kas saistītas ar pārdoto Kokmateriālu pārvietošanu, sedz pircējs.

6. Citi noteikumi

6.1. Dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties atsavināmo Kokmateriālu Izsolē, ir tiesības:

6.1.1. saņemt publiski pieejamu informāciju saistībā ar Kokmateriālu atsavināšanu un tās rezultātiem;

6.1.2. iesniegt Kokmateriālu Izsoles rīkotājam sūdzību un tajā norādīto apstākļu pierādījumus par atklātajiem Noteikumu pārkāpumiem, bet ne vēlāk kā līdz Kokmateriālu atsavināšanas rezultātu apstiprināšanai ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

6.2. Izsoles Kokmateriālu atsavināšanas rezultātus apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.


Pielikuma 1.pielikums PDF

Pielikuma 2.pielikums DOCX

Pielikuma 3.pielikums PDF

Pielikuma 4.pielikums DOCX


Lejupielāde: DOC un PDF