Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 26.maija 224.lēmumu

2021.gada 27.maijāNr. 234

protokols Nr. 7, 19. punkts

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

Ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu pēc telpām sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un līdzvērtīgu telpu trūkumu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra apkārtnē, un, lai optimizētu iestādes telpu izmantošanu un to uzturēšanas izmaksas ārpus izglītības procesa laika, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” un “g” apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikuma Nr.35 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” 63.2.apakšpunktu un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes 2021.gada 13.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-22/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumu izcenojumus, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmums Nr.178 “Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 27.maija lēmumam Nr.234

(protokols Nr.7, 19.punkts)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra
maksas pakalpojumi

Nr.

Programmas, pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

Maksas pakalpojumi

1.

Telpu noma (Zemgales iela 4)

1.1

nodarbību telpa (26,28 m2)

stunda

3.42

1.2

nodarbību telpa (34,50 m2)

stunda

4.89

1.3

zāle (60,03 m2)

stunda

8.51

2.

Dienas nometne bērniem

2.1

Dienas nometne Jūrmalas pilsētā deklarētiem bērniem

1 persona/ dienā

14.00

2.2

Dienas nometne citās pašvaldībās deklarētiem bērniem

1 persona/ dienā

15.15