Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 26.maijāNr. 224

protokols Nr. 10, 28. punkts

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu
centra maksas pakalpojumiem

Ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu pēc telpām sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un līdzvērtīgu telpu trūkumu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra apkārtnē, lai optimizētu iestādes telpu izmantošanu un to uzturēšanas izmaksas ārpus izglītības procesa laika, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” un “g” apakšpunktu, Jūrmalas domes 2022.gada 5.maija nolikuma Nr.42 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” 42.punktu un Jūrmalas domes Izglītības komitejas 2022.gada 12.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-31/6), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas organizēti pasākumi;

2.2. Jūrmalas domes dibinātu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldei.

5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 27.maija lēmums Nr.234 “Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas domes

2022.gada 26.maija lēmumam Nr.224

(protokols Nr.10, 28.punkts)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra

maksas pakalpojumi

Nr.

Programmas, pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

Maksas pakalpojumi

1.

Telpu noma (Zemgales iela 4)

1.1

nodarbību telpa (26,28 m2)

stunda

3.65

1.2

nodarbību telpa (34,50 m2)

stunda

5.16

1.3

zāle (60,03 m2)

stunda

8.98

2.

Dienas nometne bērniem

2.1

Dienas nometne Jūrmalas pilsētā deklarētiem bērniem

1 persona/ dienā

14.60

2.2

Dienas nometne citās pašvaldībās deklarētiem bērniem

1 persona/ dienā

15.78


Lejupielāde: DOC un PDF