Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 236

protokols Nr. 7, 23. punkts

Par būves nojaukšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), izskatot jautājumu par nojumes (kadastra apzīmējums 1300 026 6303 002), Sēravotu ielā 5, Jūrmalā (turpmāk – būve) nojaukšanu, ņem vērā šādus faktiskos apstākļus:

[1] Saskaņā ar ierakstu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7093 Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir būvju īpašniece.

[2] Saskaņā ar Būvniecības likuma 9.pantu b ūve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; lietošanas drošība un vides pieejamība; akustika (aizsardzība pret trokšņiem); energoefektivitāte un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

[3] Dome, izskatot dokumentus: būvju tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7093, būvju foto fiksācijas un izmantojot īpašnieka tiesības lemt par būves izmantošanu, atbalsta būves nojaukšanu.

Būve atrodas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa aizsardzības zonā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums” tai noteikto kompetenci, 2021.gada 20.aprīļa vēstulē Nr.06-01/2083 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2021.gada 6.aprīļa atzinumu (protokols Nr.14 – 21/04), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 12.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nojaukt nojumi (kadastra apzīmējums 1300 026 6303 002), Sēravotu ielā 5, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai nojumes (kadastra apzīmējums 1300 026 6303 002), Sēravotu ielā 5, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF