Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 237

protokols Nr. 7, 24. punkts

Par būves nojaukšanu Bišu ielā 26, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 22.martā saņemts nekustamā īpašuma Bišu ielā 26, Jūrmalā, īpašnieka iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/1158, turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo palīgceltni (būves kadastra apzīmējums 1300 026 4201 002), Bišu ielā 26, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.391, tehniskās inventarizācijas lietu, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Būve atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums” tai noteikto kompetenci, 2021.gada 20.aprīļa vēstulē Nr.06-01/2083 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2021.gada 6.aprīļa atzinumu (protokols Nr.14 – 20/04), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 12.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 026 4201 002), Bišu ielā 26, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 026 4201 002), Bišu ielā 26, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF