Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 252

protokols Nr. 7, 42. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5508, kas sastāv no dzīvokļa Nr.51 ar kopējo platību 16,2 m2, kopīpašuma 1620/86080 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 3106 002, kopīpašuma 1620/86080 domājamām daļām no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 019 3106 001, 1300 019 3106 004, 1300 019 3106 005, kā arī kopīpašuma 1620/86080 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 019 3106, kura kopējā platība ir 3521 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.51), 2011.gada 7.aprīlī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000082854 51.

Dzīvokļa īpašums Nr.51 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas divstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 6.novembra rīkojumu Nr.1.1-14./355, izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr.51, konstatēja, ka dzīvoklis ir ar daļējām ērtībām (centralizētā pilsētas kanalizācija, aukstais, karstais ūdens, centralizētā siltumapgāde un elektroapgāde). Dušas telpa un tualete atrodas ārpus dzīvokļa (koplietošanas telpās).

Dzīvoklī ilgstoši nav veikts remonts. Istabā sienas daļēji krāsotas, daļēji nolīmētas ar tapetēm (tapetes nolietotas, atplīsušas, netīras), virtuvē sienas krāsotas (netīras, krāsa nolupusi), pie izlietnes siena bojāta, uz koka dēļu grīdas uzklāta pape (nolietota, vietām ar caurumiem), elektroinstalācija bojāta. (2021.gada 27.janvāra Apsekošanas akts Nr.8.1-27/2). Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs.

Lai dzīvokļa īpašumu Nr.51 pilnvērtīgi izmantotu, jāveic remonts sienām, griestiem, grīdai, nepieciešams atjaunot elektroinstalāciju un nomainīt santehniku. Dome nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Ievērojot dzīvokļa tehnisko stāvokli, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “A.P.E Build”, sagatavoja dzīvokļa remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr.51 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 6 060,77 euro apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa izvērtējot pašvaldības palīdzības reģistros reģistrēto personu un ģimeņu skaitu, un ņemot vērā to, ka pašvaldībai pilnībā piederošās dzīvojamās mājās ir neizīrētas, remontējamas dzīvojamās telpas, nelietderīgi būtu veikt remontdarbus, kur lielākais skaits dzīvokļu ir privatizēti.

Domes Pilsētsaimniecības un drošības komiteja 2021.gada 12.aprīļa sēdē (protokola Nr.1.2-24/4) nolēma uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.51 atsavināšanai.

Dzīvokļa īpašumam Nr.51 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2021.gada 5.maijā

VZD kadastrālā vērtība 2021.gada 22.martā

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2021.gada 12.maijā

7 100

4 053

5 155,16

Ievērojot Domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja to apmērs ir tuvu dzīvokļa īpašuma Nr.51 tirgus vērtībai, kā arī ievērojot to, ka no sešiem dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļiem četri dzīvokļi ir privatizēti un pašvaldībai pieder tikai divi dzīvokļi, Domei nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.51, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Šobrīd par dzīvokļa īpašuma Nr.51 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr.51 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 14.maija sēdē (protokols Nr.8.2-7/6) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.51 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 7 100 euro, izsoles soli – 497 euro un izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, kā arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 14.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5508, kas sastāv no dzīvokļa Nr.51 ar kopējo platību 16,2 m2, kopīpašuma 1620/86080 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 3106 002, kopīpašuma 1620/86080 domājamām daļām no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 019 3106 001, 1300 019 3106 004, 1300 019 3106 005, kā arī kopīpašuma 1620/86080 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 019 3106, kura kopējā platība ir 3521 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.51).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.51:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 7 100 euro (septiņi tūkstoši viens simts euro);

2.2. izsoles soli 497 euro (četri simti deviņdesmit septiņi euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.51 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.51 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF