Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 253

protokols Nr. 7, 43. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2021.gada 25.martā pieņēma lēmumu Nr.142 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1818, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.5 ar kopējo platību 86,2 m2 un kopīpašuma 9570/23200 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3901 001, (turpmāk – neapdzīvojamā telpa), pārdošanu otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 31 760 euro (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit euro), pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par neapdzīvojamās telpas pārbūvi, kas nav pieņemta ekspluatācijā, izsoles soli 2 224 euro (divi tūkstoši divi simti divdesmit četri euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro). Neapdzīvojamās telpas izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.690 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2021.gada 11.maijā notika neapdzīvojamās telpas otrā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās divi izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – Vārds Uzvārds (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā neapdzīvojamās telpas cena ir 36 208 euro (trīsdesmit seši tūkstoši divi simti astoņi euro), kas paaugstināta par diviem izsoles soļiem.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no neapdzīvojamās telpas izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par neapdzīvojamās telpas pārbūvi, kas nav pieņemta ekspluatācijā, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2021.gada 7.maijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 3 176 euro un 2021.gada 17.maijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 40 635,68 euro, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt neapdzīvojamās telpas izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 11.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2021.gada 11.maijā notikušās neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1818, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.5 ar kopējo platību 86,2 m2 un kopīpašuma 9570/23200 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3901 001, (turpmāk – neapdzīvojamā telpa), izsoles rezultātus un pārdot neapdzīvojamo telpu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 43 811,68 euro (četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti vienpadsmit euro un 68 centi), t.sk., pievienotās vērtības nodokļa standartlikme 7603,68 euro (septiņi tūkstoši seši simti trīs euro un 68 centi) apmērā par neapdzīvojamās telpas pārbūvi, kas nav pieņemta ekspluatācijā.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai neapdzīvojamās telpas pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt neapdzīvojamās telpas pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF