Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 258

protokols Nr. 7, 49. punkts

Par jūras piekrastes daļu nodošanu Jūrmalas pilsētas
pašvaldības policijas valdījumā

Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā, savukārt piektā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība gādā par tās valdījumā esošo jūras piekrastes ūdeņu un jūras piekrastes sauszemes daļas labiekārtošanu un nodrošina to sanitāro tīrību, kā arī nodrošina glābšanas dienestu darbību vietējās pašvaldības apsaimniekotajās peldvietās, kur tas ir nepieciešams.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 26.marta nolikumu Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums” Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija ir pašvaldības iestāde, kuras pienākumos cita starpā ir nodrošināt glābšanas darbu veikšanu uz ūdens, ledus un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem Jūrmalas peldvietās un ārpus tām.

Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktā noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, savukārt šā paša likuma 15.panta pirmās daļas 12.punktā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir dalība sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas funkciju izpildi un glābšanas darbiem nepieciešamo būvju izvietošanu, ir lietderīgi nodot jūras piekrastes daļu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā, kas dos iespēju pašvaldības iestādei patstāvīgi plānot un veidot atbilstošu infrastruktūru glābšanas dienestu darbībai, tostarp patstāvīgi iegadāties un uzstādīt nepieciešamās būves, aprīkojumu un inventāru.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 12.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Jūrmalas pašvaldības policijas, reģistrācijas numurs 90000056554, valdījumā uz nenoteiktu laiku, glābšanas dienesta darbības nodrošināšanai, Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošās Rīgas jūras līča piekrastes sauszemes daļas (saskaņā ar šā lēmuma 1.-7.pielikumā norādītām pārskata shēmām):

N.p.k.

Adrese

Kadastra apzīmējums

Platība m2

1

7.līnija – 6.līnija

13000070101

156

2

Madonas iela - Mālpils iela

13000080101

156

3

Pilsoņu iela - 50m Dubultu virzienā

13000090101

156

4

Kļavu iela - Ogres iela

13000100101

156

5

Rožu iela - Magoņu iela

13000140105

156

6

Kapteiņa Zolta iela - Vēžu (Kaugurciema) iela

13000191201

156

7

Brīzes iela - Zvīņu ielas virzienā

13000250202

156

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā nododamo jūras piekrastes daļu pārvaldīšanas noteikumus saskaņā ar šā lēmuma 8.pielikumu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minēto jūras piekrastes daļu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā, par to noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši šā lēmuma 9.pielikumam.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 3.punktā minēto nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF

Pielikums Nr.8-9 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF